نماد

     شدت

     بلند کردن ، ارتقاع دادن

     خشونت کردن ، سوء استفاده کردن

لطفا با حساب گوگل وارد شوید تا امتیازتان ثبت شود. کلیک کنید
پاسخ شما :
پاسخ صحیح :

ضریبی از درصد و تعداد پاسخ صحیح

امتیاز تعیین کننده رتبه شماست