لغات مشابه
Abubakr : ابوبکر

abuleia : (ر.ش ).فقدان نيروى اراده ،ضعف اراده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: