لغات مشابه
arming : تسليح

arming delay : علوم نظامى : تاخير در مسلح شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: