لغات مشابه
atherosclerosis : (طب )تصلب شريان

athirst : تشنه ،مشتاق

athlete : بکتاش , پهلوان , زورآزما , ورزشکار , قهرمان ورزش

athlete heart : ورزش : قلب ورزشکار

athletic : پهلواني , ورزشي

athletic physique : روانشناسى : سنخ پهلوانى

athletic suporters : ورزش : وسايل محافظتى ورزشکار

athletic supporter : ورزش : بيضه بند

athletic trainer : ورزش : پزشکيار ورزشى

athletic training room : ورزش : اطاق پزشکى - ورزشى

athleticism : ورزشکاري

athletics : زور ورزي

Atifeh : عطيفه

Atikeh : عاتيکه

atilt : يک ور , بطور کج

atistotelian : ارسطويى ،وابسته به ارسطو شاگرد يا پيرو ارسطو

Atlantic : آتلانتيک

atlantic charter : قانون ـ فقه : منشور اتلانتيک

Atlantic Ocean : اقيانوس اطلس

atlantis : جزيره اى که سابقا گويند در مغرب جبل الطارق وجود داشته و در اثر زلزله بدريا فرورفته است

atlas grid : علوم نظامى : شبکه بندى جهانى

atlases : مهره اطلس , نقشه جهان

atmology : علم بخار اب

atmometer : بخارسنج

Atmosphere : جو

atmospheric : جوي

atmospheric braking : علوم هوايى : کند شدن سرعت حرکت يک جسم هنگام برخورد با اتمسفر

atmospheric corrosion : علوم مهندسى : فساد تدريجى در اثر مجاورت با هوا

atmospheric effect : روانشناسى : اثر جوى

atmospheric electricity : الکترونيک : برق جوى

atmospheric interference : الکترونيک : پارازيت جوى

atmospheric oxygen : علوم مهندسى : اکسيژن هوا

atmospherics : جويات

atole : جزيره يا جزاير مرجانى که اطراف درياچه را مثل کمربندى احاطه کرده باشد

atom : اتم , آتم

atom bomb : )=atomic bomb(بمب اتمى

atom number : الکترونيک : عدد اتمى

atom rocket : علوم مهندسى : موشک اتمى

atom samsher : علوم مهندسى : دستگاه انفجار اتمى

atom samshing : علوم مهندسى : انفجار اتمى

atomic : اتمي

atomic absorption : شيمى : جذب اتمى

atomic air burst : علوم نظامى : ترکش هوايى اتمى

atomic bond : شيمى : پيوند اتمى

atomic clock : علوم هوايى : ساعت اتمى

atomic configuration : شيمى : ارايش اتمى

atomic crystal : شيمى : بلور اتمى

atomic fallout : زيست شناسى : ريزه پرتوزا

atomic hydrogen arc welding : عمران : جوش قوسى بوسيله اتم هيدروژن

atomic hydrogen welding : علوم مهندسى : جوشکارى هيدروژنى

atomic interaction : شيمى : بر هم کنش اتمى

atomic lattice : شيمى : شبکه اتمى

atomic mass : جرم اتمي

atomic mass unit : شيمى : واحد اتمى جرم

atomic non proliferation : منع اشاعه فن آوري اتمي

atomic orbital : شيمى : اوربيتال اتمى

atomic pile : شيمى : واکنشگاه اتمى

atomic polarization : شيمى : قطبش اتمى

atomic spectroscopy : شيمى : طيف بينى اتمى

atomic structure : شيمى : ساختار اتمى

atomic theory : فرضيه ء اتمى که تمام مواد را ترکيبى از ذرات اتم ميداند،تئورى انفصال ماده

atomic time : علوم نظامى : زمان انفجار اتمى

atomic underground burst : علوم نظامى : ترکش زيرزمينى اتمى

atomic units : شيمى : يکاهاى هارترى

atomic weapon : علوم نظامى : جنگ افزار اتمى

atomic weight : وزن اتمي

atomical : ذره اى ،مربوط بجوهر فرد،ذره وار،ريز

atomics : مبحث اتم

atomistic : مربوط به اتم ،مربوط به جزء لايتجزى

atomistic competition : بازرگانى : رقابت ذره اى

atomistic evalution : بازرگانى : ارزيابى نظرات افراد در مورد تبليغات يک محصول

atomistic psychology : روانشناسى : روانشناسى جزءنگر

atomization : تبديل جسم بذرات کوچک , بمباران اتمي

atomizer : ژيگلور

atomizing carburetor : علوم مهندسى : کاربراتور ذره ساز

atomy : اتم ،ذره ،کوتوله ،اسکلت انسان

atonal : (مو ).داراى عدم هم اهنگى و توازن ،ناموزون

atone : کفاره دادن , تقاص پس دادن

atonement : ديه

atonic : (د ).بى تکيه ،بى صدا( در صحبت و تلفظ)،(طب )بى قوت ،سست ،ضعيف ،مربوطبسستى و بى قوتى

atonic interrupter : الکترونيک : ضربه گر سست

atop : بطرف بالا،در روى ،دربالاى

atop of : در بالاى

atrabilious : سست مزاج

atramentous : سياه چون مرکب

atrioventricular : (تش ).دهليزى و بطنى ،مابين دهليز و بطن قلب

atrip : (د.ن ).لنگر از زمين برداشته ،اماده ء حرکت ،مربوط به بادبان برافراشته

atrium : مي ريزد

atrocious : با شرارت بى پايان ،بيرحم ،ستمگر،سبع

atrociously : شريرانه ،بيرحمانه

atrociousness : بيرحمى ،ستمگرى

atrocities : جنيات

atrocity : سبعيت ،بيرحمى ،قساوت

atrophic : لاغر،مربوط به کم شدن قوه ء ناميه

attach : الصاق کردن , ضميمه کردن

attach (jf) : علوم دريايى : به زير امر در اوردن

attachable : قابل بهم پيوستن يا ضميمه کردن

attached : علاقهمند , چسباننده , دلبسته , علاقمند , ملازم , ملتصق , چسبيده

attached airlift service : علوم نظامى : يکان ترابرى هوايى زيرامر

attached processor : کامپيوتر : پردازنده الصاقى

attaching : الصاق

attachment : ضميمه , عليقه , چسبيدگي , پيوست , علاقه مندي , دلبستگي

attachment of debt : قانون ـ فقه : توقيف طلب

attachment of earnings : قانون ـ فقه : توقيف درامد

attachment of property : قانون ـ فقه : توقيف مال

attachments : لواحق , ملحقات , ضواهر , علائق

attack : تک , هجوم آوردن , حمله بردن , حمله کردن , يورش , هدف حمله قرار دادن , هجوم کردن , تکش , هجوم بردن , حمله ور شدن , حمله , مورد حمله قرار دادن , تاخت کردن , تعرض کردن , حملهور , يورش آوردن , هجوم , يورش کردن , تهاجم کردن

attack aircraft carrier : علوم نظامى : ناو هواپيمابر تهاجمى

attack block : ورزش : دفاع روى تور واليبال

attack carrier (cva) : علوم دريايى : ناو هواپيمابر افندى

attack carrier striking forces : علوم نظامى : نيروهاى ضربتى ناو هواپيمابر نيروى تک

attack director : علوم نظامى : وسايل محاسباتى سيستم کنترل اتش دريايى وسيله هادى تک اتش دريايى

attack nuclear carrier (cvn) : علوم دريايى : ناو هواپيمابر افندى هسته اى

attack on preparation : ورزش : شمشيرباز اماده براى حمله

attack on the blade : ورزش : حمله شمشيرباز به تيغه

attack plane : علوم نظامى : هواپيماى تک

attack position : علوم نظامى : موضع تک

attack teacher : علوم نظامى : وسيله اموزش عمليات ضد زيردريايى وانمودساز تک ضد زيردريايى

attack timing : علوم نظامى : زمان بندى تک

attack zone : ورزش : منطقه حمله

attacking : حملهي , متهاجم

attacking line : ورزش : خط حمله

attacting zone : ورزش : منطقه دروازه

attain : دست يافتن به , بدست آوردن , بدست آمدن , نيل شدن

attain a desired end : بوصال رسيدن

attain goal : بمنزل رسيدن

attain goals : بمراد رسيدن

attain one s goals : بمراد خود رسيدن

attain perfection : بحد کمال رسيدن

attainability : قابليت حصول

attainable : قابل دسترسي , بدست آوردني , دردسترس

attainment : نيل , منال , فضيلت , حصول

attaint : (حق ).محکوميت قاضى يا عضو هيئت منصفه بعلت دادن راى غلط،دستکارى ،لمس ،رسيدن به ،نائل شدن به ،محکوم کردن( قاضى يا عضو هيئت منصفه براى دادن حکم خلاف)،مقصر دانستن ،محروم کردن ،بدنام کردن

attar : عطر گل

attemper : ملايم کردن ،نرم کردن ،اميختن ،معتدل کردن ،جور کردن

attempt : کوشش , سعي

attempt to kill : سوءقصد

attemptable : قابل دست اندازى

attempted murder : اقدام به قتل

attempter : قانون ـ فقه : شروع کننده به جرم

attempting : مبادرت

attempting to commit murder : قانون ـ فقه : شروع کردن به قتل عمد

attempting to commit rape : قانون ـ فقه : شروع کردن به تجاوز جنسى

attempting to inflict injury : قانون ـ فقه : شروع به ايراد جرح

attempting to steal : قانون ـ فقه : شروع کردن به سرقت

attend : پرداختن , حضور يافتن , ملازمه , ملازمت کردن , ملازمه داشتن , حاضر شدن

attendance : ملتزمين , ملازمت , تيمار , پرستاري , حضار

attendance of a doctor : ورزش : حضور پزشک روى رينگ بوکس

attendant : ملازم , ملتزم

attended : با مراقب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری