لغات مشابه
atherosclerosis : (طب )تصلب شريان

athirst : تشنه ،مشتاق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: