لغات مشابه
Bulky : تنومند ، چاق

bulky : تنه دار , جسيم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: