لغات مشابه
bureaucracy : کاغذ پراني , اداره بازي

bureaucrasy : رعايت تشريفات ادارى بحدافراط،حکومت ادارى ،تاسيسات ادارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: