لغات مشابه
caspian sea : بحر خزر

casque : کلاه خود،ترک

casquet : کلاه خودسبک وباز،کاسکت ،سرپوش

casrd random access memory : کامپيوتر : حافظه دستيابى تصادفى کارت

cassava : آرد مانيوک , نشاسته کاساو

casse : گاس

casserole : نوعى غذاى مرکب از گوشت وارد،ظرف خوراک پزى سفالى ياشيشه اى

cassette : کاست

cassette recorder : کامپيوتر : دستگاه ضبط کاست

cassette tape : کامپيوتر : نوار کاست

cassi mere : پارچه پشمى جناغى مردانه

cassia : (گ.ش ).سنا،پرک هندى ،درخت فلوس

cassini division : نجوم : شکاف کاسينى

cassion discase : علوم هوايى : تغييرات عصبى ناشى از کاهش فشار محيط در ارتفاع بالاتر از يک يا دو اتمسفر

cassiterite : (مع ).سنگ قلع ،معدن قلع ،اکسيد قلع طبيعى

cassock : دلق

cassolette : عطرپاش ،عطرسوز،مجمر

cassowary : يکجورشترمرغ استراليايى

cast : بر افکندن , گچ گيري

cast a glance : نظر انداختن , نگاه انداختن

cast a lot : قرعه انداختن

cast an evil eye : نظر زدن

cast away : کشتي شکسته

cast concrete (to) : معمارى : ريختن و بعمل اوردن بتن

cast copper : علوم مهندسى : مس ريخته گى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: