لغات مشابه
ceylonese : سرانديبى

cff (critical flicker frequency) : روانشناسى : بسامد شاخص در سوسو زدن

cha cha : نوعى رقص تند اسپانيولى

chablis : )pl.chablis(نوعى شراب سفيد

chabup : تازيانه

chace : تعقيب کردن ،دنبال کردن ،شکار کردن ،واداربه فرار کردن ،راندن واخراج کردن(با awayو out و)off ،تعقيب ،مسابقه ،شکار

chaddor : چادر , چادر نماز

chadless : بى خرده کاغذ

chadless punch : منگنه بى خرده کاغذ

chadless tape : نوار بى خرده کاغذ

chafed : پوست رفته ،ساييده ( شده)

chafedness : پوست رفتگي

chafer : سوسک طلايى پردار

chafery : کوره ميل سازى

chaffer : مبادله کردن ،چانه( زدن)،وراجى کردن ،ادم شوخ وخوش مشرب ،داد وستد

chaffinch : يکجورسهره

chaffy : کاهى ،پوشالى

chafing dish : منقل

chafing dish : اتشدان ،منقل

chagi : ورزش : ضربه پاى تکواندو

chagrin : غم وغصه

chain : سلسله , زنجير کردن , زنجيره اي , زنجيرهاي , زنجير

chain banking : بازرگانى : بانکدارى زنجيرى

chain block : علوم مهندسى : قرقره

chain check stopper : علوم دريايى : سيم نگهدار

chain clamp : شيمى : گيره زنجيرى

chain crew : ورزش : متصديان اندازه گيرى

chain effects : بازرگانى : اثرات زنجيرى

chain field : کامپيوتر : فيلد اتصال

chain gang : هم زنجير

chain guage : عمران : اشل زنجيرى

chain hob : علوم مهندسى : دستگاه فرز غلطکى زنجيره اى

chain mail : زره زنجيرى

chain maker : زره باف

chain of authorities of a tradition : قانون ـ فقه : اسناد

chain plate : ورزش : صفحه فلزى کنار قايق براى بستن بادبان

chain printer : چاپگر زنجيري

chain pulley : علوم مهندسى : قرقره زنجير

chain react : تحت واکنش هاى زنجيرى واقع شدن ،دچار واکنش هاى مسلسل وزنجيرى شدن

chain reaction : واکنش زنجيري

chain reflex : روانشناسى : بازتاب زنجيره اى

chain ring : حلقه زنجير

chain rule : قانون زنجيرى ،(در رابطه با مشتق گيرى در رياضيات)

chain saw : اره برقي

chain shortening : علوم دريايى : کوتاه کردن زنجيرى

chain smoker : کسيکه پشت سرهم سيگار ميکشد

chain splice : علوم دريايى : پيوند زنجيرى

chain sprocket : علوم مهندسى : چرخ زنجير

chain store : فروشگاه زنجيرى ،فروشگاههاى مشابه متعلق به يک شرکت يا کالا

chain sweep : علوم نظامى : مين جمع کردن با استفاده از زنجير مين جمع کنى با زنجير

chain track : علوم مهندسى : مسير زنجير

chain winding : الکترونيک : سيم پيچ زنجيرى

chain work : روانشناسى : کار زنجيره اى

chain(ed) lightning : برق جناغى ،برق پيچا پيچ يا شکسته

chainage : معمارى : مهار

chained : زنجيري , زنجيردار , زنجيرهاي کردن

chained file : کامپيوتر : پرونده يا فايل زنجير شده

chained files : کامپيوتر : فايل هاى زنجيرى

chained list : ليست زنجيره اي

chained printing : کامپيوتر : چاپ زنجيره اى

chained reinforcement : روانشناسى : تقويت زنجيره اى

chainless : بى زنجير،کارزنجيرى

chainlet : زنجير کوچک

chainlike : زنجيروار

chainstiteh : دوجفت زنجيره ايى

chainwheel : چرخ زنجير خور

chainwork : زنجيره

chair : صندلي , کرسي

chairlift : ورزش : سردست بلند کردن

chairman : فرنشين , رياست کردن , رئيس

chairman of the arbitral tribunal : قانون ـ فقه : سرداور

chairman of the board of directors : قانون ـ فقه : رئيس هيات مديره

chairmanship : رياست , مسند رياست

chairperson : مديرکل

chairwoman : رئيسه

chaise : يکجوردرشکه تک اسبه يادواسبه که معمولاچهارچرخ دارد

chaise longue : )pl.chaise longues=chaises longues( )=chaise lounge(نوعى نيمکت دراز

Chalabi : چلابي

chalazion : ماشک

chalcedony : سنگ يمانى

chalcographer : کنده کارى روى مس ،قلمزنى روى مس ،گراوور

chalcogrophy : کنده کارى روى مس

chalcopyrite : سنگ مس ،معدن مس

chaldaic : وابسته بکلده

chaldea : کلده

chaldean : کلدانى

chalet : کلبه ييلاقي

chalice : جام

Chalipa : چليپا

chalk : گچ , علامت سفيد کردن , تباشير , با گچ خط کشيدن

chalk marl : معمارى : نرم اهک رس دار

chalk troops : علوم نظامى : سرى افراد يا يکانهايى که بايستى با يک سريال هوايى حرکت کنند

chalk up : ورزش : کسب امتياز

chalk stone : سفيده نقرسى

chalkiness : خاصيت تباشيرى ،سفيدى

chalkline : ريسمان خط کشى

chalkstone : سنگ گچ

chalky : گچي

chalky sandstone : معمارى : ماسه سنگ نرم اهکى

Challenge : به مبارزه طلبیدن

Challenge : به مبارزه طلبیدن

challenge : مبارز طلبيدن , به مبارزه طلبيدن , طلب حق , سر تافتن , بمبارزه طلبيدن

challenge round : ورزش : مبارزه با صاحب عنوان

challenge to a fight : بمبارزه طلبيدن

challengeable : قابل اعتراض ،رد کردنى

challenger : مبارزه طلب ،حريف

challenging : روانشناسى : چالش انگيز

challenging a juror : قانون ـ فقه : جرح عضو هيات منصفه

challenging a witness : قانون ـ فقه : جرح شاهد

chalybeate : اهن دار،داراى مزه شبيه باهن

chalybite : زيست شناسى : کانى اهن دار

cham cell or of the e. : وزير دارايى

chamade : کوس امان ،شيپور امان

chamber : مجلسي , حجره

chamber furnace : علوم مهندسى : کوره محفظه دار

chamber of commerce : اتاق بازرگاني , اطاق بازرگاني

chamber of deputies : مجلس نمايندگان

chamber counsel : مشاورحقوقى ،وکيل مشاور

chamber maid : کلفت ،کنيز،خادمه

chamber music : موزيک اطاقى ،موزيک سالونى

chamber pot : ظرف ادرار،پيشاب دان ،شاشدان

chambered : حجره دار،اطاق دار

chamberer : کلفت ،معشوقه ،پيشکار،فاسق

chamberlain : پرده دار , حاجب

chamberlainship : پيشکارى ،پرده دارى ،گنجورى

chambermaid : کلفت ،خادمه ،خدمتکار

chambray : کتان يا چيت راه راه شطرنجى

chameleon : حرباء

chameleonic : بوقلمونى ،بوقلمون وار

chamois : جير

chamois leather : جير،پوست بزکوهى

chamomile : بابونه معمولى يامعطر

champ : ميدان جنگ

champagne : شامپاني

champaign : ميدان جنگ

champertor : شرخر

champerty : شرخري

champignon : غاريقون

champion : قهرمان , پهلوان

championess : زن قهرمان ،زن پهلوان

championless : بى مدافع

championship : قهرماني , مسابقه قهرماني

chance : امکان , استحاله يافتن , مجال , شانس

chance error : روانشناسى : خطاى تصادفى

chance level : روانشناسى : سطح تصادفى

chance variations : روانشناسى : تغييرات تصادفى

chance medley : ادم کشى اتفاقى که باسوء قصد نبوده وغيرعمدى هم نبوده است

chanceful : اتفاقى ،تصادفى

chancel : صدر کليسا

chancellor : صدر اعظم , صدراعظم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری