لغات مشابه
Confident : مطمئن

confidential conversation : مناجات

confidentially : بطور محرمانه

confidently : متوکلاً

configuration : پيگربندي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام