لغات مشابه
cruse : ديزي

crush : خرد شدن , خرد گشتن , باصدا شکستن , خردشدن , له کردن , خرد کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: