لغات مشابه
denominable : نام گذاردنى ،تسميه پذير

denominate : ناميدن ،معين کردن ،تخصيص دادن به

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: