لغات مشابه
deputy prime minister : معاون نخست وزير

deracinate : از ريشه در آوردن , ريشه کن کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: