لغات مشابه
fokker : يکجورهواپيماى جنگى المانى

fold : دولاکردن , خم , تاه زدن , چروک , تاه , ماز , تاه کردن , تا کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: