لغات مشابه
gittern : سه تار،گيتار

giuoco pianissimo : ورزش : جوئوکو پيانيسيمو در جوئوکو پيانو شطرنج

giuoco piano : ورزش : جوئوکو پيانو در بازى شطرنج ايتاليايى

Giv : گيو

give : بذل کردن , عوض دادن , مبذول کردن , واگذار کردن , وا گذاردن , مرحمت کردن , مبذول داشتن , عطا کردن

give (away) weight : ورزش : حمل کردن وزن بيشتر از طرف اسب براى ايجاد تعادل در مسابقه

give a bribe to : قانون ـ فقه : رشوه دادن به

give a catch : ورزش : زدن ضربه اى که ممکن است بل گرفته شود

give a dictation : ديکته گفتن

give a lecture : کنفرانس دادن

give a lesson : متنبه کردن

give a person in charge : قانون ـ فقه : کسى را تحويل پليس دادن

give a prescription : نسخه دادن

give a prize : جايزه دادن

give a pull at : کشيدن

give a reception : مهماني دادن

give a reduction : قانون ـ فقه : تخفيف دادن

give a ring : زنگ زدن

give a rub to : پاک کردن ،خشک کردن

give a signal : علامت دادن

give advice : مصلحت دانستن , مصلحت ديدن

give alimony : نفقه دادن

give allowance : خرجي دادن

give alms : زکات دادن , تصدق کردن , تصدق دادن

give an appointment : وقت دادن

give an example : مثل زدن , مثال زدن

give an opportunity : مجال دادن

give an undertaking : قانون ـ فقه : التزام دادن

give and take : روانشناسى : داد و ستد

give as a pledge : قانون ـ فقه : گرو گذاشتن

give as collateral : وثيقه سپردن

give back : واپس دادن

give bail : قانون ـ فقه : کفيل کردن

give birth : زايمان , پس انداختن , وضع حمل کردن , وزع حمل کردن , زاد و ولد کردن , بدنيا آوردن , زادن , به دنيا آوردن , زائيدن

give birth to : زاييدن ،بوجود اوردن

give bith to : صاحب فرزند شدن

give charity : تصدق کردن , خيرات کردن , تصدق دادن

give collateral : وثيقه قرار دادن

give courage to : جرات دادن

give effect to : بمورد اجراء در آوردن

give gift : عيدي دادن

give good news : مژده دادن , مژده آوردن , بشارت دادن , مژده رساندن

give him my respects : احترامات( يادرود )مرا باو برسانيد

give identity : داراي ماهيت کردن

give in : تسليم شدن ،از پا درامدن

give in marriage : بزني دادن

give it a good wash : خوب انرا شستشو بدهيد،خوب انرا بشوييد

give it a rinse : انرا بشوييد يا اب بکشيد

give it a shake : انرا تکان دهيد

give it a twist : انرا پيچ بدهيد

give it a wipe : انراخشک کنيد

give it another f. : يک تاى ديگربزنيد

give it another screw : يک پيچ ديگربدهيد

give leave : مرخصي دادن

give my r. s to him : سلام مرابه او برسانيد

give oath : تحليف کردن

give off : بيرون دادن

give off moisture : نم پس دادن

give order : دستور دادن

give out : بيرون دادن ،پخش کردن ،توزيع کردن ،کسر امدن ،تمام شدن ،اعلان کردن

give over : واگذار کردن

give pension : مستمري دادن

give pleasure : مشعوف ساختن

give powers : قانون ـ فقه : به کسى وکالت دادن

give predominance : مسلط کردن

give preference : امتياز قائل شدن

give protection : امان بخشيدن

give reasons : اقامه دليل کردن

give rein : ورزش : ازاد گذاشتن دهنه اسب

give right : حق دادن

give shelter : ماوا دادن

give thanks : سپاسگزارى کردن

give the bell a ring : زنگ رابرنيد

give the lie to : دروغ در آوردن

give tongue : ورزش : عوعو کردن در پيدا کردن بوى شکار

give trouble : مکافات دادن

give two months notice : قانون ـ فقه : دو ماه پيشتر اخطار دادن

give up : دست برداشتن از , ول کردن , صرفنظر کردن , از پا افتادن

give up hope : نااميد

give visa : ويزا دادن

give way 2 : علوم دريايى : راه دادن

give your v to (or for)him : براى اوراى بدهيد

give and go : ورزش : يک - دو

giveaway : دست بدست دادن عروس و داماد،بخشيدن ،فاش کردن ،بذل

given : مبذول , داده , مفروض

given (over) to : قانون ـ فقه : معتاد به

given above : مزبور،بالاگفته شده ،سابق الذکر

given in : افزوده ،ضميمه شده

given name : = christian name

given property : قانون ـ فقه : عين موهوبه

given the fact that : از آنجا که , با توجه به اين که

given to : سپرده

giver : دهنده , واهب

givig : دهش ،بخشش

giving : منتج , واگذاري , دهش

giving evidence : قانون ـ فقه : اداء شهادت

giving possession : قانون ـ فقه : تمليک

giving up : ترک , انصراف

gizmo : gismo = gadget

gizzard : سنگدان

gl : مخفف( general issue امر).ملزومات ارتش ،تدارکات ارتش ،سرباز

glabella : برامدگى پيشانى ميان دو ابرو

glabrescent : (گ.ش ).گياهى که در جوانى کرکدار ودربلوغ بدون کرک وصاف ميشود،صاف و بيمو،طاس

glabrous : بيمو،صاف ،بدون کرک ،طاس

glace : شربت سرد

glacial : يخبندان

glacial drift : معمارى : مواد يخرفته

glacial epoch : عصريخ: عصرى که يخ بيشترنيم کره شمالى راپوشانده بوده است

glacial striae : معمارى : خشهاى يخچالى

glaciate : يخ بستن ،منجمد شدن ،منجمد کردن ،يخ زدن ،با برف يا يخ پوشاندن

glaciated : ازيخ پوشيده شده ،زيرتاثيرعمل يخ واقع شده

glacier : يخچال طبيعي

glacier mill : معمارى : تنوره يخچالى

glacier snout : معمارى : يخچال پوز

glaciology : يخبندان شناسي

glad : شادمان , شاد , خشنود

glad hand : درود گرم

glad tidings : مژده ،بشارت ،خبر خوش ،نويد

gladden : خوشحال کردن , شاد شدن

gladiate : شمشيرى ،شمشير مانند

gladiator : گلادياتور

gladiatorial : پهلوانانه ،قهرمانانه

gladiatorship : پهلوانى ،قهرمانى

gladiola : ()gladiolus(گ.ش ).زنبقى ها،سوسن ،زنبق ،گلايول

gladiole : سيف الغراب ،سوسن ،زنبق

gladiolus : سوسن ،زنبق

Gladious : سيف الغراب

gladly : بخشنودي

gladness : خشنودي

gladsome : خوشى اور،مسرور،شادمان

gladsomely : بطور سروراميز

gladsomeness : خوشى ،سروراميزى ،فرحناکى

gladstone : نوعى کيف سبک سفرى ،نوعى شراب ارزان

glaikit : giddy،foolish

glair : )glaire(سفيده تخم مرغ ،سفيده ،(لعاب و غيره )ماليدن به

glaire : )glair(سفيده تم مرغ ،سفيده ،(لعاب و غيره )ماليدن به

glaireous : مانندسفيده تخم مرغ ،سفيده وش ،چسبناک

glairy : مثل سفيده تخم مرغ چسبناک

glaive : broadsword،sword

glamor : )glamour(طلسم ،جادو،فريبندگى ،دليرى ،افسون ،زرق و برق

glamorization : پر زرق و برق و فريبا نمودن

glamorize : جادو کردن

glamorous : طلسم آميز , مسحور کننده

glamour : آب وتاب

glance : نگاه اجمالي کردن , نظر اجمالي , نظر اجمالي کردن , نگاه مختصر , نگاه مختصرکردن , غمزه , برانداز

glance over : نظر اجمالي کردن

glancing : زود گذر

gland : دشبل , دژپيه , غده , بظر زن , غده عرقي

gland cock : معمارى : شير جعبه اببندى

gland f. : انقوره وباديجه ومانندانها

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی میزان فلزات سنگین در مواد غذایی روزانه و اثرات آنها
بررسی موضوعی كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه ها
هنجار یابی پرسشنامه افسردگی كودكان ماریا كواس بر روی كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی
بررسی ادله اثبات دعوی در دادرسی کیفری
مراحل ساخت ساختمان اسکلت بنایی
بررسی میزان اختلال بدشكلی بدن و چاقی روانی در بین دانش‌آموزان (BDD)
بررسی‌ وضعیت‌ بازار رسانی‌ و بازاریابی‌ زیره و زرشک
بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسكریابینی (آپدیت شده)
طراحی نوار نقاله در فرمت IGS
مدل آماده هواپیما dassault rafale در فرمت STEP
طراحی دیفرانسیل در سالیدورک
طرح هواپیما dassault rafale با سالیدورک
طرح هواپیما dassault rafale با سالیدورک
مدل آماده هواپیما جنگنده F16
مدل آماده هواپیما جنگنده F16 در سالیدورک
مدل آماده موتور 12 سیلندر V شکل
مدل آماده موتور 12 سیلندر V شکل
طراحی جعبه دنده سیاره ای در سالیدورک
طراحی توربوفن جت در کتیا