لغات مشابه
Golden Gate Bridge : پل گلدن گيت

golden horde : سپاهيان مغول که در قرن سيزدهم اروپاى شرقى را مورد تاخت و تاز قرار دادند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: