لغات مشابه
Hasan Ali q|Zy|n : حسنعلي قاضيان

Hasan Mohammad : حسنمحمد

Hasan Reza : حسنرضا

hash : درهم کردن

hash total : کامپيوتر : جمع کل درهم

hash totals : کامپيوتر : جمع هاى کل

Hashem : هاشم

Hashem Aghajari : هاشم آغاجري

Hashemi : هاشمي

Hashemi Rafsanjani : هاشمي رفسنجاني

hashing : کامپيوتر : تبديل يک کليد به يک ادرس که در ان کليدها محل اطلاعات را معين مى کنند درهم سازى

hashish : بنگ , حشيش

haslet : دل وجگر،گوشت کبابى

hasp : چفت

hasp and staple : معمارى : چفت و رزه

hassan primus : حسن بزرگ( يا بزرگتر)

hassan quuintus : حسن پنجمى

Hassan Rowhani : حسن روحاني

hassock : بالش زير زانويى ،کلاله علف درهم پيچيده

hast : تودارى ،او دارد

hastate : تبرزيني

haste : بشتاب رفتن , تبادر , شتابزدگي , تعجيل , دستپاچگي , شتاب , عجله , شتابکاري

haste makes waste : ادم دست پاچه که کارادوبارميکند،تعجيل موجب تعطيل است

hasten : شتاباندن

hastener : شتاب کننده

hastily : باشتاب , بعجله , شتابان , هول هولکي , باعجله , عليالعجله , بدو بدو

hastiness : عجله ،دست پاچگى ،شتاب زدگى

Hasty : شتابزده ،‌عجول

Hasty : شتابزده ،‌عجول

hasty : عجول , عجولانه , دستپاچه , مستعجل , شتابزده , دست پاچه , عاجل , شتاب کار , شتاب زده , تند

hasty crossing : علوم نظامى : عبور تعجيلى از رودخانه

hasty defense : علوم نظامى : دفاع تعجيلى

hasty pudding : خوراکى که با ارد وشيروکره وگوشت درست ميکنند

hasty sling : علوم نظامى : حلقه کردن بند تفنگ به صورت تعجيلى

hat : کلاه کاردينالي , کلاه

hat in hand : کلاه دردست ،چاپلوسانه ،ازروى پستى

hat block : قالب کلاه

hat tree : کلاه اويز( شاخه دار)

hatable : نفرت انگيز

Hatam : حاتم

hatband : روبان دور کلاه

hatbox : جاکلاهى ،جعبه کلاه

hatch : تخم دادن , دريچه , جوجه بيرون آمدن

hatch way : نصف در

hatchat soldering copper : علوم مهندسى : هويه لحيم کارى چکشى

hatched moulding : گچ برى که عبارت است ازدورشته خط هاى متوازى که همديگر راقطع کر

hatchel : شانه کتان ،کتان پاک کن ،شانه زدن( ليف هاى کتان)

hatcher : اسباب جوجه گيرى ،توطئه ساز

hatchery : محل تخم گذارى( مرغ يا ماهى)،محل تخم ريزى ماهى ،محل نقشه کشى وتوطئه

hatchet : تيشه , تبرزين , تبر کوچک

hatchet man : ادمکش مزدور،تروريست مزدور

hatchet face : صورت درازوباريک

hatchetman : ورزش : بازيگر خشن

hatching : هاشور زني

hatchling : (ج.ش ).جانور تازه متولد،نوزاد،جوجه سراز تخم دراورده

hatchment : صفحه اى که نشانهاى خانوادگى وسلاح شخص تازه مرده راروى ان نمود

hatchure : هاشور زدن

hatchway : روزنه اى که درعرشه کشتى ميگذارندکه ازانجابارکشتى راپايين بده

hate : متنفر بودن , نفرت کردن , نفرت داشتن , بيزاربودن , تنفر داشتن , احساس نفرت کردن , کينه ورزيدن , بيزار بودن , تنفر

hateable : تنفراميز،نفرت انگيز،دشمن داشتنى ،سزاوارنفرت

hated : مکروه , منفور , مايه نفرت

hateful : کينه آميز , اظهار تنفر , تنفر آور

hatefully : بطور تنفراميز

hatefulness : نفرت انگيزى

hatered : تنفر

hath : )=have(سوم شخص مفرد از زمان حاضر فعلhave

hating : متنفر

hatred : حقد , نفرت , عداوت , تنفر شديد , کينه

hatter : کلاه فروش

hauberk : زره زانوپوش

haugh : (ز.ع -.انگليسى )زمين رسوبى کنار رودخانه ،چمن زار کنار رودخانه

haught : مغرور،باد درسر،متکبر،تکبراميز،بامناعت ،جاه فروش

haughtily : افاده اي , متکبرانه

haughtiness : مغرورانه , افاده فروشي , افاده , تکبر

haughty : باددرسر , متکبرانه , پر افاده , مستکبر

haul distance : معمارى : فاصله حمل

haul down : علوم نظامى : فرمان پرچم را پايين بکشيد

haul out : علوم نظامى : خارج شدن از صورت بندى

haul road : عمران : راه مخصوص حمل مصالح ساختمانى به کارگاه

haulage contract : بازرگانى : قرارداد حمل و نقل

hauling contractor : علوم مهندسى : پيمانکار حمل و نقل

haulm : (انگليس )کزل)kozal( ،ساقه وپوشال حبوبات وغيره که باانهاسقف راميپوشانند

haulting place : توقف گاه

haunched connection : معمارى : اتصال ماهيچه اى

haunt : مراجعه مکرر , ديدار مکرر کردن

haunted : روح زده

Hausa : هاوسايي

haustellate : (ج.ش ).داراى الت مکنده ،مربوط به حشرات مکنده ،مساعد براى مکيدن ،مکنده

haustellum : (ج.ش ).الت مکنده حشرات يا سخت پوستان

haustorial : مکنده

haustorium : (گ.ش ).الت مکنده گياه انگلى

hautbois : )hautboy(سرنا،کرنا،(م.م ).درخت جنگلى

hautboy : زورنا

haute couturer : طراح لباس

hauteur : بزرگى ،بزرگ منشى ،ارتفاع ،غرور

hauy law : شيمى : قانون هوى

Havana : هاوانا , هاوانا يک

Havas Ali : حواسعلي

have : داشتن , دارا بودن , ناگزير بودن , در اختيار داشتن , شامل بودن , برخوردار بودن

have (or make)a try at it : يک ازمايشى بکنيد،يک زورى بزنيد

have a bone to pick : بهانه براى دعوا يا شکايت پيدا کردن

have a defecit : کسر آمدن

have a defect : نقص داشتن

have a depraved appetite : ويار کردن

have a good time : خوش گذراندن

have a grudge : دل پر داشتن

have a happy ending : عاقبت بخير شدن

have a heartburn : ترش کردن

have a lien : قانون ـ فقه : حق حبس داشتن

have a miscarriage : قانون ـ فقه : بچه سقط کردن

have a vote : قانون ـ فقه : حق راى داشتن

have a wet dream : جنب شدن , محتلم شدن

have an angle : ورزش : بريدن مسير مهاجم بصورت اريب

have an appointment : قرار ملاقات داشتن

have an intention : قانون ـ فقه : قصد داشتن

have charm : ملاحت داشتن

have children : بچه دار شدن

have custody of : قانون ـ فقه : امانت نگهداشتن

have difficulty : محظور داشتن

have effect : تاثير داشتن

have friction : اصطکاک داشتن

have fun : کيف کردن , تفريح کردن , شوخي کردن

have her cable : علوم دريايى : لنگر جواب دادن

have in mind : در مد نظر داشتن , منظور داشتن , در مد داشتن

have influence : نفوذ داشتن , اثر داشتن

have lunch : نهار خوردن

have mercy : رحم کردن

have not : ندار،(در مقابل دارا)،فقير

have patience : صبر کردن , صبوري کردن

have patience with me : بمن مهلت دهيد،با من حوصله کنيد

have penumonia : ذات الريه کردن

have power : زور داشدن

have premonition : برحذر داشتن

have privilege : امتياز داشتن

have profit : سود رساندن

have rank : منزلت داشتن

have ready : در آستين داشتن

have respect : منزلت داشتن

have right : حق داشتن

have sex with : مقاربت کردن

have sexual intercourse : نزديکي کردن

have support : پشت گرمي داشتن

have surgery : تحت عمل جراحي قرار گرفتن

have the lend of : قانون ـ فقه : عاريه گرفتن

have to : ناچار بودن

have under surveilance : تحت نظر داشتن

have up : قانون ـ فقه : به دادگاه بردن يا احضار کردن

have value : رزش داشتن

have way on : علوم دريايى : حرکت کردن

have you anything more to say : ديگرفرمايشى ياحرفى داريد؟

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری