لغات مشابه
hey for : به به به ،جانم به

hey presto : زود،برگرد درنگ( فرمان شعبده باز)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: