لغات مشابه
homopteran : (ج.ش ).حشرات نيم بال ،هم بال

homosapiens : نام علمى انسان ،نوع انسان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: