لغات مشابه
interim injunction : بازرگانى : حکم توقيف موقت

interim overhaul : علوم نظامى : پياده کردن قطعات به طور موقتى پياده کردن قطعات جزئى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: