لغات مشابه
Iraq National Conference : کنفرانس ملي عراق

Iraqi : عراقي , وابسته به عراق

Iraqi authorities : مسئولان عراقي

Iraqi National Guard : گارد ملي عراق

Iraqi opposition groups : گروه هاي مخالف عراقي

irascibility : زود خشمى ،تند خويى

irascible : تند مزاج , تند طبع , زود غضب

irascibly : از روى اتش مزاجى

irate : خشمگين ،خشمناک

ire : خشم ،غضب ،عصبانيت ،از جا در رفتگى

ireful : خشمناک

irefully : خشمگينانه ،ازروى تندى

Ireland : ايرلند

irenic : ارام ،ساکن ،مسالمت اميز،صلح جو

irenic(al) : اتشى اميز،صلح اميز،صلح جويانه ،ارام

ireversible : لغو نشدني

irid : (تش ).عنبيه چشم ،(گ.ش ).گياهى از جنس سوسن يا زنبق

iridaceous : (گ.ش ).از تيره سوسن يا زنبق ،زنبقى

iridectomy : بريدن يا در اوردن جزئى از عنبيه

irides florentina : بيخ بنفشه

iridescency : )iridescence(نمايش قوس قزحى ،نمايش رنگين کمان

iridescent : قوس قزحى ،رنگين کمانى

iridotomy : شکافتن عنبه ،برش عنبيه

iris : عنبيه

iris of the eye : عنبيه

Irish : ايرلندي

irish bull : بيان بظاهر موافق و در حقيقت مخالف

irish coffee : قهوه داغ شيرين با ويسکى ايرلندى و کرم

irish gaelic : زبان سلتى )celtic( ايرلندى

irish stew : طاس کباب

irish terrier : (ج.ش ).سگ کوچک ايرلندى از نژاد ترير

irish wolfhound : (ج.ش ).سگ شکارى بزرگ و قوى هيکل

irish woman : زن ايرلندى

irishism : عبارت يا اصطلاح يا رسوم مشخص ايرلندى

irishize : ايرلندى ماب کردن

irishman : مرد ايرلندى

iritic : دچار اماس عنبيه ،وابسته به اماس عنبيه

iritis : اماس عنبيه

irk : خسته شدن ،فرسوده شدن ،بى ميل بودن ،بيزار بودن ،بد دانستن ،رنجاندن ،ازردن

irksome : کسل کننده

irksomely : بطور خستگى اور

irksomeness : کسل سازى

irm : کامپيوتر : Information Resourese Managerمدير منابع اطلاعاتى

irm (innate releasing mechanism) : روانشناسى : مکانيسم راه اندازى فطرى

IRNA : ايرنا , خبرگزاري جمهوري اسلامي

iron : اتو , آهن , حديد , آهن پوش کردن , اتو زدن , اطو , اتو کردن

iron age : عصر آهن

iron alloy : علوم مهندسى : الياژ اهن

iron and steel working industry : علوم مهندسى : صنعت اهن و فولاد

iron and steel works : علوم مهندسى : ذوى اهن و فولاد

iron bands : آهن جامه

iron bark : يکجور اوکاليپتوس که پوست ان سفت است

iron barrel : معمارى : بشکه اهنى

iron boot : ورزش : کفش اهنى تمرينى براى تقويت عضله پا

iron bound : با اهن بسته ،دورتا دورخاره دار،ناهموار،سخت ،سفت

iron carbide : علوم مهندسى : کربور اهن

iron carbon alloy : علوم مهندسى : الياژ اهن و کربن

iron casting : علوم مهندسى : ريخته گرى اهن

iron collar : غل

iron core : علوم مهندسى : هسته اهن

iron curtain : پرده اهنين

iron filings : شيمى : براده اهن

iron fork : معمارى : قلاب

iron founder : اهن ريز،اهن ذوب کن ،اهن گداز

iron foundry : کارخانه ذوب آهن

iron gray : )iron grey(رنگ خاکسترى و سياه اهن ،رنگ سياه اهن

iron grey : )iron gray(رنگ خاکسترى و سياه اهن ،رنگ سياه اهن

iron horse : لوکوموتيو

iron ical : طعنه اميز،طعنه زن ،طعنه اى

iron industry : علوم مهندسى : صنعت اهن

iron loss : الکترونيک : اتلاف اهن

iron lung : ريه مصنوعى

iron mallet : معمارى : مشته

iron master : رئيس کارخانه اهن سازى يا اهن ريزى

iron mold : سياهى اهن ،لکه

iron mongery : اهن الات( فروشى)

iron mould : سياهى ،اهن ،سياه کردن ،لکه دار کردن

iron nerves : دل ،طاقت ،قوت قلب

iron oxide : علوم مهندسى : اکسيداهن

iron plate : معمارى : ورق اهنى

iron rations : جيره بسيارکم که سربازفقط هنگام ضرورت سخت ميتواند بان دست بزند

iron sheet : معمارى : اهن تنکه

iron smelting : علوم مهندسى : ذوب اهن

iron stone : سنگ اهن خام

iron will : اراده محکم

iron carbon diagram : علوم مهندسى : نمودار اهن - کربن

iron clothe : زره پوش

iron core choke : الکترونيک : پيچک با هسته اهنى

iron core transformer : الکترونيک : مبدل با هسته اهنى

iron monger : اهن الات فروش

ironbound : نجير شده

ironclad : آهن پوش

ironclad armature : الکترونيک : ارميچر جوشن دار

ironclad magnet : الکترونيک : اهنرباى جوشن دار

ironclad solenoid : الکترونيک : سولنئيد زره پوش

ironer : اتو کش

ironic : طعنهآميز , طعنهاي

ironical : طعنه اميز

ironically : بطعنه ،از روى طعنه

ironing : اطو کشى

ironist : طعنه زن

ironman : ورزش : مرد اهنين

ironmaster : اهن ساز

ironmonger : فروشنده آهن آلات

ironmongery : آهنفروشي

ironside : مرد دلاور،مرد نيرومند،نام سواره نظام

ironsmith : آهنگر , آهنکر

ironstone : سنگ آهن

ironware : فلز آلات , ظروف آهني , آهنآلات , ظروف سخت

ironwood : دمير آغاجي

ironwork : آهنکاري

ironworker : آهنساز

ironworks : آهنريزي

ironwort : علف قورباغه ،کپيکج ،موسک

irony : طعن

irony of fate : پيشامدى که بخودى بخودنا گوار نيست ولى نابهنگام است ،پيشامد،نابهنگام

irowork : اهن ساخته ،اهن الات ،کار اهن

irradiance : )irradiancy(درخشندگى ،تابش ،روشنى ،تابندگى ،لوستر

irradiant : نور افشان

irradiate : نور افکندن

irradiation : پرتو افکني

irradiative : روشنى دهنده ،روشن سازنده ،پرتو افکن

irradicable : غير قابل قلع و قمع ،ريشه کن نشدنى

irradicate : ريشه کن کردن ،از ريشه در اوردن

irrationable : نامعقول ،بى معنى ،عبث ،سکته دار،ريشه گنگ ،غير ناطق ،چرند،بى عقل ،مزخرف

irrational : غير عقلي , غير عقلاني , جذر اسم , غير منطقي , بي منطق

irrational number : عدد اصم

irrationalism : نامعقول بودن ،عقيده نامعقول يا چرند،فلسفه غير معقول

irrationality : روانشناسى : نامعقولى

irrationalize : نامعقول ساختن ،غير منطقى کردن

irrationally : بيخردانه ،نامعقولانه ،بطور غير منطقى

irreclaimable : درست نشدني

irreclaimably : بطور غير قابل برگشت ،چنانکه نتوان بازيافت يا برگرداند

irrecocilably : بطور اصلاح ناپذير،بطور وفق ناپذير،چنانکه نتوان انرا وفق داد

irreconcilability : وفق ناپذيرى ،اصلاح ناپذيرى ،سختى در عقيده

irreconcilable : اصلاح ناپذير , سازش ناپزير , جور نشدني , آشتي ناپذير

irrecoverable : لاوصول

irrecoverable error : کامپيوتر : خطاى غير قابل ترميم

irrecoverably : بطور وصول نشدنى ،بطور اصلاح ناپذير،چنانکه بهبودى نپذيرد

irrecusable : رد نکردنى ،غير قابل رد،دندان شکن

irredeemable paper money : پول کاغذى که دارنده ان نتواندهرگاه بخواهدانرا نقد سازد

irredeemably : بطور چاره ناپذير،جنانکه نتوان عوض داديا باز خريد

irredenta : جبران نشده

irredentist : طرفدار برگرداندن همه جاهايى که ايتاليايى حرف ميزنند به ايتاليا

irreducibility : تحويل ناپذيرى ،حالت چيز يکه به کمينه رسيده و از ان ديگرکمترنميشود

irreducible : ناکاستني , سادهنشدني

irreducible representation : شيمى : نمايش کاهش ناپذير

irreflection : بى فکرى ،بيخيالى

irreflexible : قير قابل انعکاس , عير قابل انعکاس

irreflexive : بدونبازتاب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1