لغات مشابه
jamming transmitter : علوم مهندسى : فرستنده پارازيت

Jamshid : جمشيد , جم

jan grid : علوم نظامى : سيستم مختصات مشترک نقشه هاى مورد استفاده نيروهاى سه گانه

Jan Ali : جانعلي

Janangyr : جهانگير

jangle : جنجال کردن

janissary : ( )janizary(ترکى )ينى چرى ،سرباز پياده نظام

janitor : نظافت چي , مستخدم , سرايدار , فراش مدرسه , نظافتچي

janitorial : مربوط به فراشى

janitress : فراش زن

janizary : ( )janissary(ترکى )ينى چرى ،سرباز پياده نظام

Jannat : جنت

January : ژانويه

janus : نجوم : ژانوس

janus faced : حيله گر،ادم دورو،دغلباز

januslike : دورو،جانوس مانند

Japan : ژاپن

japan allspice : (گ.ش ).گل يخ

japan clover : (گ.ش ).شبدر ژاپنى

japan lacquer : علوم مهندسى : لاک يا رنگ سياه

Japan Sea : درياي ژاپن

Japanese : ژاپني

japanese andromeda : (گ.ش ).بوته هميشه سبز اسيايى

japanese iris : (گ.ش ).زنبق ژاپونى

japanization : ژاپنى شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: