لغات مشابه
kame : تپه کوچک متشکله ازسنگ و خاک اب اورد متعلق بدوره يخبندان

kami : فرماندار،حاکم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: