لغات مشابه
malemute : ( )malamute(ج.ش ).سگ سورتمه کش امريکاى شمالى

maleness : نري

malentendu : سوء تفاهم

males : قانون ـ فقه : ذکور

malevolent : کج انديش

malfeasant : بدکار،غلط کار

malformation : نقص خلقتى ،ناهنجارى ،بدشکلى ،بدريختى

malformed : بدريخت ،ناقص ،بدشکل ،ناهنجار

malfunction : سوءعمل

malfunctioning : نقص فني

malgre : باوجود،معهذا،عليرغم

malibu (board) : ورزش : تخته فايبرگلاس موج سوارى

malic : سيبى ،وابسته به سيب

malic acid : (ش ).اسيد ماليک بفرمولC4 H6 O5

malice : بدنهادي , بدذاتي , بدجنسي , بد ذاتي , بدخواهي , خبث , کينه توزي , بدسگالي , قصد سوء , بدانديشي

malice a : سوقصد،خيانت عمدى

malice aforethought : قانون ـ فقه : سبق تصميم سوء،سوء نيت قبلى

malice prepense : سو ءقصد

malicious : بدسرشت , بدخواه , بدانديش , غرضآلود , ناجنس , بدذات , بدباطن , بدسگال , بد ذات , بد خواه , بدجنس , خبيث

malicious prosecution : قانون ـ فقه : پيگرد يا دستگيرى توام با سوء نيت

maliciously : کينه جويانه

maliciousness : کينه جوئى

malicorium : پوست انار

maliganat : ردي

maliger : خود را بناخوشى زدن ،تمارض کردن ،از زير کار در رفتن

malign : (طب )بدخيم ،بدنهاد،بدخواهى کردن ،بدنام کردن

malignancecy : بدخيمى ،بدخواهى ،بدجنسى

malignancy : بدخيمي

malignant : بدخيم , صدمه رسان , کينه جو , خبيث , زيان آور

malignantly : بدخواهانه ،کينه جويانه ،خبيثانه ،بطور خطرناک يا ردى

maligner : بدگو

malignity : ردالت , ردائت

malignly : بطور زيان اور،بد خواهانه

Maliheh : مليحه

malines : تور ظريف ابريشمى و اهاردار که براى لباس وکلاه زنانه بکار ميبرند

malinger : تمارض کردن

malingerer : سربازياملوانى که خود را بناخوشى ميزند و از زير کار شانه خالى ميکند

malingering : متمارض

malinvestment : بازرگانى : سرمايه گذارى نامناسب

malism : عقيده باينکه اين جهان روى همرفته بد جهانى است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: