لغات مشابه
marzipan : شيرينى( با خمير ارد بادام وشکر)

Marziyeh : مرزيه

mascara : وسمه

mascle : پولک پولادين زره ،الماسى شکل

mascot : نظر قرباني

Masculine : مردانه

Masculine : مردانه

masculine : مردانه , مکر , نرين

masculine gender : جنس مذکر

masculine protest : روانشناسى : نرينه نمايى

masculinely : به شکل مذکر،مردانه

masculineness : نرينگى

masculinerhme : قافيه کلماتى که نه بهe بلکه بهجاى تکيه دار منتهى ميشود

masculinism : روانشناسى : نرينه گرايى

masculinity : مردي , ذکوريت , تذکير

masculinize : مذکر کردن ،شخصيت مردانه در زنى بوجود اوردن

mash : خمير کردن , درهم وبرهمي

Mashallah : ماشاالله

mashed : له

mashed potato : پوره سيب زميني

mashed potatoes : پوره سيب زمينى

masher : لهکننده , گوشت کوب

mashie : ورزش : چوب شماره 5 گلف

mashie iron : ورزش : چوب شماره 4 گلف

mashie niblick : ورزش : چوب شماره 7 گلف

mashy : نام يکى از چوگانهاى اهنى که در بازى گلف بکار ميرود

mask : پوشانه , نقاب زدن , ماسک , نقاب

mask design : کامپيوتر : اخرين مرحله از طراحى مدار مجتمع که به وسيله ان طرح مدار از طريق پوشش هاى چندگانه مربوط به لايه هاى گوناگون مدار مجتمع تحقق مى يابد

mask register : ثبات نقابى

masked : ماسک زده

masked ball : رقص با نقاب ،رقص با هيئت مبدل ،بال ماسکه

masked depression : روانشناسى : افسردگى پوشيده

masked epilepsy : روانشناسى : صرع پوشيده

masker : ماسک دار

masking agent : شيمى : عامل پوشاننده

masochism : مازوکيسم

masochistic : روانشناسى : ازارطلبانه

mason : بنا , فراماسيون , فراماسون , عضو فراموشخانه , باسنگ ساختن , حجار

mason hammer : علوم مهندسى : تيشه يا چکش بنايى

mason jar : کوزه دهن گشاد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: