لغات مشابه
may bug : طلايى پردار

may day : روز اول ماه مه ،روز کارگر

may fly : حشره اى که يک روز زيست مى کند،حشره يک روزه

may God : الاهي

may God forgive : نعوذ بالله

may his fortune last : دام اقباله

may i go yes you may : ايا ممکن است من بروم ،بله ممکن است بله مى توانيد برويد

may i see you home? : اجازه دهيد شمارابخانه( يابمنزل ) برسانم

may i take it please : اجازه مى فرماييد،انرابردارم

may i trouble you for the salt : بيزحمت( يا زحمت کشيده ) نمک رابدهيد اينطرف

may it please god : اگر خدا بخواهد،اگر خداراپسندايد،انشا الله

may it please your excellency : اگر بنظر جنابعالى خوش ايندباشد

may of youth : عنفوان جوانى

maya : خواب و خيال

mayapple : (گ.ش ).درختى از نوع زرشک)Podophyllum peltatum(

maybe : شايد

maybush : خفچه ،درخت گويج ،گيالک ،عوسج

mayflower : (گ.ش ).گل خفچه ،(امر ).خرغوس ،کالباى باتلاقى

mayhap : (م.م ).شايد،ممکن است

mayhen : اندام ،(کسيرا )بريدن ،از وسيله دفاع محروم کردن

maying : گل چينى ،و جشن در روز يکم ماه مى

mayonnaise : مايونز

mayor : شهردار

mayoral : وابسته به شهردار

mayorship : (دوره ء )رياست شهردارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 447 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 447 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/baad6f5ca54386abf4eb503e4d2d965c090832dc', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TYGlGIkVlacf9NPuPuX0i8oyZ7A4GtBiiCoH9HRh";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:3:"may";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:43:"مه , ماه مه , ريعان شباب ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:22:"http://zooya.ir/?w=May";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805586;s:1:"c";i:1537805586;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/baad6f5ca54386abf4eb503e4d2d965c090832dc', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TYGlGIkVlacf9NPuPuX0i8oyZ7A4GtBiiCoH9HRh";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:3:"may";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:43:"مه , ماه مه , ريعان شباب ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:22:"http://zooya.ir/?w=May";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805586;s:1:"c";i:1537805586;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/baad6f5ca54386abf4eb503e4d2d965c090832dc', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TYGlGIkVlacf9NPuPuX0i8oyZ7A4GtBiiCoH9HRh";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:3:"may";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:43:"مه , ماه مه , ريعان شباب ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:22:"http://zooya.ir/?w=May";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805586;s:1:"c";i:1537805586;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('baad6f5ca54386abf4eb503e4d2d965c090832dc', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TYGlGIkVlacf9NPuPuX0i8oyZ7A4GtBiiCoH9HRh";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:3:"may";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:43:"مه , ماه مه , ريعان شباب ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:22:"http://zooya.ir/?w=May";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805586;s:1:"c";i:1537805586;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58