لغات مشابه
meshwork : کارهاي مشبک , شبکه کاري

meshy : مشبک

mesial : ميانى ،اوسط

mesic : نمناک ،مرطوب ،نيازمند به رطوبت

mesmeric : مربوط بخواب مصنوعى ،درحالت خواب مغناطيسى ،گيرنده ،جاذب

mesmerist : متخصص علم هيپنوتيزم ،خواب کن

mesmerize : هيپنوتيزم کردن ،هيپنوتيزم شدن

mesne : ميانه ،ميانى ،متوسط

mesne process : قانون ـ فقه : مراحل مختلفه و احکام و قرارهاى مختلف دادگاه تا پيش از دستور اجرا

meso form : شيمى : شکل مزو

mesocarp : (گ.ش ).قشر ميانى غلاف ميوه ،ميان بر

mesocline : علوم هوايى : لايه فوقانى مزوسفر

mesogaster : پرده اى که معده رابديوارعقبى شکم مى پيوند د،معده بند،ناحيه ناف

mesology : زيست شناسى : فرابوم شناسى

mesomer : شيمى : مزومر

mesomerism : شيمى : رزونانس

mesomorph : روانشناسى : ستبرتن

mesomorphy : روانشناسى : ستبرتنى

meson capture : شيمى : ربايش مزون

mesopause : علوم هوايى : مزوپوز

mesophyll : بافت درونى برگ

mesopic vision : روانشناسى : ديد ميانه

mesoplast : هسته ياخته

Mesopotamia : بين النهرين

mesopotamian : بين النهرينى

mesosomatic : روانشناسى : ميانه تن

mesothorax : ميان سيه

mesozoic era : معمارى : دوران دوم زمين شناسى

mespot : بين النهرين ،عراق

mesquite : (گ.ش ).کهور

mess hall : سالن غذا خورى سرباز خانه

mess jacket : ژاکت تنگ وکوتاه مردانه

mess president : علوم دريايى : رئيس باشگاه

mess up : ناجور کردن

mess tin : يغلاوى

message : پيام , پيغام

message center : علوم نظامى : مرکز پيام

message feedback : بازخورد پيام

message header : کامپيوتر : سرپيام

message heading : عنوان پيام

message line : علوم مهندسى : خط مخابره

message precedence : علوم نظامى : ارجحيت ارسال پيام

message queuing : کامپيوتر : صف بندى پيام

message source : منشاء پيام

message switching center : کامپيوتر : مرکز گزينش پيام

messaging : دلاکي

messaline : پارچه نرم ولطيف ابريشمى ،ابريشمى ،زرق وبرق دار

messan : سگ پر سر وصدا،ادم پر سر وصدا

messenger : رسول , چاپار , فرستاده , بشير , پيام آور , پيک , پيغامبر , پيغام آور

messenger 1 : علوم دريايى : پيک

messenger 2 : علوم دريايى : طناب رابط

messenger of god : قانون ـ فقه : رسول الله

messenger of good news : مژده دهنده

messenger stakes : ورزش : مسابقه يک مايلى اسبهاى 3 ساله

messenger wire : الکترونيک : سيم حامل

messengers : رسل

Messiah : مسيح

messiahship : مسيحايى

messianic : وابسته به ( انتظار ) مسيح

messias : = Messiah

messieurs : اقايان ،حضرات

messiness : شلوغي

messir catalogue : نجوم : فهرست مسيه

messman : علوم دريايى : پيشخدمت

messmate : هم سفره , همخوراک

messrs : اقايان( مخفف کلمه)messieurs

messuage : (حقوق )خانه وحياط ومتعلقات ان

messy : شلخته , ريخت و پاش , نا مرتب , شلوغ , نامرتب , شلوغ کار , آشفته ونامرتب , بهم خورده

messy hair : زلف پريشان

mesterpiece : کار استادانه

mestiza : ور رگه ،کسيکه زاده اسپانيولى و هندى و امريکايى باشد

mestizo : کسيکه زاده اسپتنيولى و هندى و امريکايى باشد،دورگه

met : زمان ماضى واسم مفعول فعلmeet

meta director : شيمى : هدايت کننده به موقعيت متا

meta knowledge : کامپيوتر : اگاهى غيرنمادين

meta metalanguage : کامپيوتر : ماوراء فوق زبان

meta position : شيمى : محل متا

metabasis : گريز،انحراف ،انتقال

metabolic reaction : شيمى : واکنش سوخت و سازى

metabolical : سوخت وسازى ،مربوط به متابوليزم

metabolism : سوخت و ساز , متابوليزم

metabolize : دگرگون کردن از طريق متابوليزم

metacarpus : مشط دست

metacharacter : کامپيوتر : فوق کاراکتر

metachromatism : تغيير رنگ ،دگرگونى رنگ

metachronism : لغزش تاريخى ،اشتباه تاريخى

metachrosis : قوه تغيير رنگ باختيار

metacompilation : فوق همگردانى

metaerg : روانشناسى : صفت محيط زاد

metagalaxy : (نج ).ماوراى کهکشان

metage : اندازه گيرى بارزغال سنگ و مانند ان ،حق سنجش ،قپاندارى

metagenesis : (ز.ش ).تناوب توليد،تناوب نسل ها

metagnostic : ندانستى ،مافوق علم بشر

metagnosticism : عقيده باينکه اثبات هستى خدا از گنجايش علم بشر بيرون است

metagnostics : فلسفه ماورا

metal : فلزي , آهني , فلز , آهن دار

metal alloy : علوم مهندسى : الياژ فلز

metal bath : شيمى : حمام فلز

metal carbide : علوم مهندسى : کاربيد فلز

metal carbonyl : شيمى : فلز کربونيلها

metal casting : علوم مهندسى : ريخته گرى فلز

metal coat : علوم مهندسى : روکش فلزى

metal conduit : الکترونيک : لوله حفاظ

metal container : پيت

metal crystal : شيمى : بلور فلز

metal deactivator : علوم هوايى : ماده اى که براى کاهش امکان وقوع واکنشها الکتروشيميايى در تانک سيستم به سوختهاى هيدروکربنى افزوده ميشود

metal foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى فلزات

metal gauze : علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

metal grommet : علوم دريايى : منگه

metal industries : معمارى : صنايع فلزى

metal lamp : علوم مهندسى : لامپ فلزى

metal lath : معمارى : شبکه فلزى

metal ornament : معمارى : پولک

metal physics : علوم مهندسى : فيزيک فلزات

metal plater : آبکار

metal plating : آبکاري

metal polisher : معمارى : پرداختکار

metal rectifier : علوم مهندسى : يکسوساز خشک

metal removal : علوم مهندسى : برداشت براده

metal removing capacity : علوم مهندسى : قدرت براده بردارى

metal rule : علوم مهندسى : خط کش فلزى

metal slitting saw : علوم مهندسى : اره قدکن فلزى

metal spraying process : علوم مهندسى : فرايند پاشش فلز

metal stamping : علوم مهندسى : قالب گيرى فلزى

metal working : معمارى : فلزکارى

metal cone tube : الکترونيک : لامپ مخروطى فلزى

metal covered : روئين تن

metal cutting bandsaw : علوم مهندسى : تيغ اره فلز بر

metal cutting element : علوم مهندسى : عنصر براده بردارى

metal cutting machine : علوم مهندسى : دستگاه براده بردارى

metal cutting machine tool : علوم مهندسى : ماشين ابزار براده بردارى

metal cutting saw : علوم مهندسى : اره فلزى

metal cutting tool : علوم مهندسى : ماشين ابزار

metal planting : علوم مهندسى : روکش کارى فلزى

metal working industry : علوم مهندسى : صنعت فلزکارى

metalation : شيمى : فلز دار کردن

metalic arch welding : عمران : جوش قوسى فلزى

metalimnion : زيست شناسى : اب ميانين

metalize : )metallize(جوشکارى برقى کردن ،بافلز کار کردن ،فلز کردن

metalled road : علوم نظامى : جاده شوسه يا اسفالته سرد

metallic : روئين

metallic arc : الکترونيک : قوس فلزى

metallic bond : شيمى : پيوند فلزى

metallic circuit : الکترونيک : مدار فلزى

metallic currency : پول فلزى ،پول مسکوک

metallic electrode : شيمى : الکترود فلزى

metallic filament : الکترونيک : افروزه فلزى

metallic luster : شيمى : جلاى فلزى

metallic lustre : برق فلز،جلاى فلز

metallic oxide semiconductor : کامپيوتر : نيمه هادى اکسيد فلزى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری