لغات مشابه
occupant : ساکن ،مستاجر،اشغال کننده

occupation : اشتغال , تصرف , نوکري , مشغله , اشغال

occupation authorities : قانون ـ فقه : اقتدارات ناشى از اشغال

occupation authority : قانون ـ فقه : اقتدار ناشى از فتح و پيروزى

occupation currency : علوم نظامى : پول رايج نيروى اشغالگر

occupation franchise : قانون ـ فقه : حق راى در انتخابات در صورتى که مستلزم در تصرف داشتن مقدار بخصوصى از اراضى در حوزه محل راى گيرى باشد

occupational accident : بازرگانى : حادثه در حين کار

occupational aptitude : روانشناسى : استعداد شغلى

occupational family : روانشناسى : گروه شغلى

occupational hierarchy : روانشناسى : سلسله مراتب شغلى

occupational interests : روانشناسى : رغبتهاى شغلى

occupational psychology : روانشناسى : روانشناسى شغلى

occupational stability : روانشناسى : ثبات شغلى

occupational test : روانشناسى : ازمون شغلى

occupations : مشغوليات , مشاغل

occupied : اشغال , پرمشغله , پر مشغله , مشغول , اشغال شده

occupied territories : قانون ـ فقه : اراضى اشغالى

occupier : اشغالگر , اشغال کننده

occupy : اشغال کردن , تصرف کردن , سرگرم کردن , مشغول شدن

occupy. seize : تصاحب کردن

occupying : اشغالگر

occur : اتفاق افتادن , رخ دادن , پيشامد کردن , روي دادن , پيش آمدن , خطور کردن , پديد آمدن , عارض شدن , وقوع يافتن

occurance : اتفاق

occuration : قانون ـ فقه : اشغال

occurence : پيشامد

occuring : عارض

occurrence : خطور , بروز , رخداد , حدوث , وقوع

occuupying a seat : مسسندنشين

occyx : دنبال چه

ocean : اقيانوس , درياي محيط

ocean bound : رهشپار دريا،عازم دريا يا اقيانوس

ocean convoy : علوم نظامى : کاروان اقيانوس پيما

ocean floor : علوم دريايى : بستر اقيانوس

ocean grevhound : کشتى مسافرى تندرو

ocean greyhound : کشتى تندرو

ocean lane : راه کشتى رو در اقيانوس

ocean mine sweeper (mso) : علوم دريايى : مين روب اقيانوسى

ocean vessel : بازرگانى : کشتى اقيانوس پيما

oceangoing : اقيانوس پيما

Oceania : اقيانوسيه

oceanian : اهل اقيانوسيه

oceanic : اقيانوسي

oceanid : حورى دريايى

oceanographer : اقيانوس شناس

oceanographic : مربوط به اقيانوس شناسى

oceanography : شرح درياها , اقيانوس شناسي

oceanology : زيست شناسى : اقيانوس شناسى

oceanophyte : گياه دريايى

oceanpgraphy : زيست شناسى : اقيانوس نگارى

oceans of money : يک دنيا پول

oceanshipping : علوم نظامى : روشهاى کشتى رانى در اقيانوس

oceanus : (افسانه يونان )خداى دريا،خداى اقيانوس

oceanward(s) : سوى اقيانوس يا دريا

ocellate : ريز چشم

ocellate(d) : چشم ريز،چشم دار،داراى چشم ها يا خالهاى رنگارنگ ،چشم مانند

ocellated : ريز چشم

ocellus : چشمک ،چشم ريز،چشم حشره ،حلقه رنگى ،خال رنگى که مانند چشم باشد

ocelot : (ج.ش ).پلنگ راه راه امريکايى)Felis pardalis(

ocher : گل اخري

ochlophobia : روانشناسى : ازدحام هراسى

ochraceous : مانند گل اخرى

ochre : گل اخري

ochrea : ( )ocrea(گ.ش ).نيام کامل در قاعده دمبرگ ،نيام

ochreish : قرمز چون گل اخرى

ochrous : ماشى رنگ

ochry : مانند گل پرش

ocimum : جنس ريحان

oclock : ساعت ،وقت

ocrea : ( )ochrea(گ.ش ).نيام کامل در قاعده دمبرگ ،نيام

octachord : (مو )ساز،رديف ،نت هاى هشت گانه

octad : گروه هشت تايى ،جسم بسيط يا ذره اى که قوه ترکيبى ان برابر است با8واحد

octagon : هشت گونه , مثمن , هشت وجهي

octagonal : مثمن

octahedral holes : شيمى : حفره هاى هشت وجهى

octal : هشت هشتي

octal base : الکترونيک : هشت پايه اى

octal digit : رقم هشت هشتى

octal glass type tube : الکترونيک : لامپ الکترونى هشت پايه اى

octal notation : نشان گذارى هشت هشتى

octal number : عدد هشت هشتى

octal number system : کامپيوتر : سيستم عددى هشت هشتى

octal point : کامپيوتر : مميز هشت هشتى

octamerous : هشت عضوي , هشت گانه , هشت عددي

octameter : هشت وتدي

octan : هشت بهشت

octan rating : علوم مهندسى : درجه اکتان

octane : (ش ).هيدروکربن هاى مايع و پارافينى ايزومريک بفرومولC8H18 ،سوخت ماشينى

octangle : معمارى : هشت گوشه

octangular : هشتي

octans : نجوم : هشتک

octant : ذات الثمن

octarchy : حکومت هشت تنى ،ولايات هشت گانه

octastyle : معمارى : ايوان هشت ستونى

octateuch : هشت کتاب ،نخستين عهد عتيق ،کتابهاى هشت گانه

octave : فاصله بين دو فرکانس با نست1:2 ،(در موسيقى)،(مو ).شعر هشت هجايى ،نت هاى هشتگانه موسيقى

octavo : ورق بزرگ کاغذ هشت برگى

octavus : (دراموزشگاه پسرانه ) هشتمى ،شماره هشت

octennial : هشت سال به هشت سال رخ دهنده ،هشت ساله

octennially : هشت سال يکبار

octet rule : شيمى : قاعده هشتايى

octillion : اکتيليون( بحساب انگليسها ) 1با48 صفر،توان هشتم ميليون

octingentenary or octocen : هشتصدمين جشن ساليانه

October : اکتبر

octode : الکترونيک : لامپ هشت قطبى

octodecillion : عدد يک با8 ¹ 1صفر

octodecimo : قطعى که برابر با يک هيجدهم يک ورق کاغذ باشد،قطع هيجده برگى

octogenarian : هشتاد ساله

octonal : هشت تا هشت ت ،مبنى بر هشت

octonarian : بيت هشت وتدى

octonary : هشت تا،مبنى بر هشت

octoploid : هشت گانه , هشت لا

octopus : دوالپا , هشت پا

octoroon : کسيکه يک هشتم از خون سياهان در او باشد

octosyllabic : هشت هجايى ،داراى هشت هجا

octosyllable : شعر هشت هجائى ،شعرهشت هجائى ،واژه هشت هجائى

octroi : ماليات دم دروازه ،دروازه بانى ،مامورين نواقل

octuple : هشت چندان ،هشت برابر کردن

ocular : چشمي , باصرهاي

ocular dominance : روانشناسى : چشم برترى

ocular lens : نجوم : عدسى چشمى

ocular witness : قانون ـ فقه : شاهد عينى

ocularist : چشم ساز

ocularly : با چشم ،بچشم ،بالمعاينه

oculate(d) : چشم ريز،چشم دار،چشم مانند،داراى چشم ها يا خالهاى رنگارنگ

oculist : عينک ساز , چشم پزشک

oculomotor nerve : روانشناسى : عصب حرکتى عمومى چشم

oculonasal : وابسته بچشم و بينى

oculus : معمارى : پنجره گرد

od : سوگند ملايم

odalisque : کلفت يا صيغه ،در حرم سلطان عثمانى

odburacy : سخت دلى ،سختى ،لجاجت

odcist : بنياد گذارمستعمره( در يونان باستان)

odd : فرد , عجيب

odd and ends : (مطالب ) گوناگون ،متفاوت

odd come short : زيادى باقى مانده

odd comeshortly : روز نزديک ،اينده نزديک

odd electron : شيمى : الکترون منفرد

odd money : يک اسکناس ¹ 1ريالى

odd number : معمارى : عدد فرد

odd numbers : بازرگانى : اعداد فرد

odd or even : (بازى ) طاق يا جفت

odd parity check : بررسى توازن فرد

odd pinnate : داراى يک برگ تکى در نوک

odd even technique : روانشناسى : فن فرد و زوج

oddball : عجيب و غريب

oddish : (تا اندازه اى ) غريب

oddity : غرابت

oddly : بطور غريب

oddment : چيزهاى متفرقه ،تکه و پاره ،چيز باقيمانده

oddments : مواد گوناگون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند داخلی سازمان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش برند
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانال های توزیع
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقدشوندگی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی با مشتریان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق كارآفرینی سازمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد صادراتی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری استراتژیک
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفكر استراتژیك
مبانی نظری و پیشینه تحقیق قیمت گذاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ضریب قیمت
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس الکترونیک
مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخت الکترونیکی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها