لغات مشابه
parish : اهل محله

parish clerk : کشيش يا عامى که متصدى برخى کارهاى کليساى بخش مى گرد د

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: