لغات مشابه
Patriotic Union of Kurdistan of Iraq : اتحاديه ميهني کردستان عراق

patriotism : وطن پرستي , وطن دوستي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی