لغات مشابه
petition : عريضه , عرضحال , دادخواست , درخواست کردن , دادخواهي کردن

petitioner : متظلم , دادخواه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: