لغات مشابه
Popular : عامه پسند، محبوب

popular : وجيه المله , توده پسند , محبوب , عامي , محبوب القلوب , نکونام , عوام پسند , باب

popular front : جبهه ملي

popularity : وجهه , محبوبيت

popularization : محبوب سازي

popularize : معمول کردن , متداول کردن , معروف و مشهور کردن

popularizer : مشهور ومتداول کننده

popularly : بطورعوام پسند،بطورمشهور يامتداول ،از لحاظ توده مردم بزبان ساده

populate : پرجمعيت کردن , مسکون کردن

populated : اباد،جمعيت دار،مسکون ،محصور

populated board : کامپيوتر : يک تخته مدار چاپى که حاوى تمام مولفه ها الکترونيکى خود مى باشد

population : سکنه , نفوس , جمعيت

population density : بازرگانى : تراکم جمعيت

population explosion : بازرگانى : انفجار جمعيت

population growth : بازرگانى : رشد جمعيت

population inversion : شيمى : وارونگى جمعيت

population planning : بازرگانى : برنامه ريزى جمعيت

population trap : بازرگانى : تله جمعيتى

populism : پشتيبانى از حزب مردم در امريکا

populous : پرسکنه , پرجمعيت , پر جمعيت

populousness : پرجمعيتى ،ابادى

populus : جنس تبريزى و سفيد دار

populus nigra italica : کبوده

populus tremula : لرزنده ،مانند برگ سپيدار

popy head : خشخاش

Porandokht : پوراندخت

porbeagle : (ج.ش ).کوسه ماهى خطرناک اقيانوس

porcelain : چيني , ظروف چيني , پورسلين

porcelain tile : معمارى : کاشى چينى

porcelaine : ظرف چينى

porcelainize : تبديل بچينى کردن

porcelainlike : چينى مانند

porcelainous : چينى وار،از جنس چينى

porch : رواق , تارمي , سرپوشيده

porche : معمارى : سنگ سماق

porched : هشتى دار،سرپوش دار

porcine : (ج.ش ).وابسته بخوک ،گراز وار،خوکى

porcupine : خارپشت

porcupine ant eater : جوجه تيغى استراليا،خار پشت بيدندان

porcupinish : مانند جوجه تيغى ،تيغ دار،خاردار

pore : با دقت ديدن , سوراخ ريز

pore fungus : ( )=mushroom(گ.ش ).اغاريقون پر سوراخ

pored : خلل وفرج دار

porenotion : تصور پيش از وقت ،تعصب ،بلا تصور،تصديق

pores : منافد

porge : از رگ و پى پاک کردن ،رگ و پى گرفتن از

porgee : ( )=porgy(ج.ش ).ماهى خوراکى دندان دار

porgy : ( )=porgee(ج.ش ).ماهى خوراکى دندان دار

poriomania : روانشناسى : اوارگى طلبى

porism : قضيه اى که از راه حل هاى بيشماربراى يک مسئله نشان ميدهد،لغز رياضى

pork : گوشتخوک

pork barrel : (امر ).برنامه دولتى داراى منافع مادى براى اشخاص تصويب کننده ان يا براى دولت

pork butcher : خوک کش ،گوشت خوک فروش

pork pie : کلوچه اى که داراى قيمه گوشت خوک باشد

porker : (ج.ش ).بچه خوک پروارى

porket : بچه خوک پروارى

porkpie hat : شاپو

porky : مانند خوک ،چاق

pornerastic : هرزه ،جنده دوست

pornocracy : تسلط فواحش ،نفوذ جنده ها

pornograph : نوشته ها و عکس هاى رکيک

pornographer : نويسنده مطالب قبيح يا شهوت انگيز

pornographic : وابسته به عکس يانوشته شهوت انگيز

pornographic pictures : قانون ـ فقه : صور قبيحه

porolongation of a period : تمديد مدتى

porose : متخلل

porosity : پرمنفذي

porosity of battery plate : الکترونيک : تخلخل صفحه باترى

porotocol department : قانون ـ فقه : اداره تشريفات

porotocol of signature : قانون ـ فقه : مقاوله نامه امضا

poroua brick : عمران : اجر خلل و فرج دار

porous : پر منفذ , متخلخل , رخنه دار

porous cell : الکترونيک : پيل متخلخل

porous filter : شيمى : صافى متخلخل

porous layer : زيست شناسى : لايه روزنه اى

porous thimble : شيمى : انگشتانه متخلخل

porousness : تخلخل

porphyritic : وابسته به سنگ اذرين سماکى ،بلورين

porphyroid : سماق نما

porpoise : پورپوس شنا کردن , گراز ماهي

porraceous : سبز مانند تره

porrect : بسط يافته ،گسترده ،پهن شده ،دراز کردن ،جلوگذاردن ،منبسط کردن ،ارائه دادن

porridge : شوربا،حريره ،فرنى ،(مج ).چيز مخلوط

porridge made of wheat and meat : حليم

porriginous : وابسته به يعفه با کچلى ،دچار سعفى يا کچلى

porrigo : سعفه ،سبسوک ،سپوسک ،کچلى

porringer : کاسه اش خورى ،پياله ،کلاه کاسه مانند

port : حمايل زدن , پرت

port 1 : علوم دريايى : سمت چپ

port 2 : علوم دريايى : بندر

port a punch card : کامپيوتر : علامتى تجارى براى نوع خاصى از کارت منگنه با قسمتهاى سوراخ شده که مى تواند با يک مداد يا قلم کاملا "برداشته شود

Port au Prince : پورت اوپرنس

port auxiliary service : علوم دريايى : يگان خدمات بندرى

Port Elizabeth : پورت اليزابت

Port Foad : بندر فواد

port hole : روزنه ،مزغل

port installations : تاسيسات بندرى

port of destination : بازرگانى : بندر مقصد

port of entry : بندرمحل ورود

port of exit : بازرگانى : مرز خروج کالا يا فرد از کشور

Port Saiid : پورت سعيد

port hand buoy : علوم دريايى : بويه سمت چپ

porta : ناف جگر،باب الکبد،باب

portability : قابليت انتقال

portable : قابل انتقال , موبايل

portable appliance : الکترونيک : وسيله برقى دستى

portable computer : کامپيوتر : کامپيوتر قابل حمل

portable disk pack : کامپيوتر : بسته ديسک قابل حمل

portable electric tool : علوم مهندسى : ابزار الکتريکى دستى

portable instrument : الکترونيک : سنجه دستى

portable pump : علوم دريايى : پمپ گردان

portable weir : معمارى : سرريز دستى

portage : ظرفيت کشتي

portal : سر در

portal to portal : وابسته بمدتى که کارگر از در ورودى تا شروع بکار صرف مينمايد

portal vein : (تش ).سياهرگ باب کبد

portative : برنده

portative magnet : الکترونيک : اهنرباى بارکش

portcapacity : علوم نظامى : ظرفيت بندر از نظر بارگيرى يا تخليه بار

portcrayon : مداد گير،دسته مدادنقاشى

portcullis : محجر يانرده کشويى ،در ورودى قلعه هاى قديم ،پنجره کشودار،بستن ،مسدود کردن

porte : باب عالى دولت عثمانى

porte cochere : در بزرگ براى دخول گردونه هابحياط خانه ،در گردونه ور

porte monnaie : کيف پول

portejeuille : کيف وزارت

portend : از پيش خبر دادن ،پيشگويى کردن ،حاکى بودن

portent : فال بد

portentous : بديمن ،داراى فال بد،بدفرجام ،بدشگون

portentously : چنانکه نشانه بدى باشد،بطور شگفت اور

porter : ناقل امراض , باربر , حمال

porter house : جايگاه فروش و صرف ابجوو کباب و مانند انها

porterage : باربري , مخارج باربري , درباني

porteress : )=portress(دربان زن ،زن دربان صومعه

porterhouse : ابجو واغذيه فروشى

porteus maze test : روانشناسى : ازمون مازهاى پورتئوس

portfire : اتش زنه

portfolio : نامه دان

portfolio entry : بازرگانى : قلم متعلق به موجودى اوراق بهادار

porthole : سوراخ برج

portia : نجوم : پورتيا

portico : رواق

porticoed : ايوان دار

portiere : پرده درب ورودى

portion : نصيب , بخش , برخه , شرحه , بهر , جزء

portionless : بي سهم , بي نصيب , بي ارث

Portland : پورتلند

portland cement concrete : علوم مهندسى : بتن سيمانى پرتلند

portliness : هيکل ،وقار

portly : هيکل وار،تنومند،جثه دار،با وقار

portmanteau : جامه دان ،چمدان ،جارختى ،جالباسى ،خورجين ،واژه مرکب از دو واژه ،اميخته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص
دانلود تحقیق مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی 57 ص DOC
دانلود تحقیق مقدمه ای بر پایداری ولتاژ 35ص
دانلود تحقیق مقدمه ای درباره خنک سازی دمابرقی (ترموالکتریک) 20 ص
دانلود تحقیق مقدمه كوتاهی بر موشک 20 ص
دانلود تحقیق مكانیزم 33 ص
دانلود تحقیق ملاحظات اساسی برای تهیه برنامه های اقدام اضطراری 42 ص DOC
دانلود تحقیق منابع تغذیه 48 ص DOC
دانلود تحقیق مهریه
دانلود تحقیق مهندسی برق 20 ص DOC
دانلود تحقیق موانع صادرات مركبات 70 ص
دانلود تحقیق موانع تحول اداری 42 ص
دانلود تحقیق موتاسیون 80 ص
دانلود تحقیق موتورالکتریکی 200 ص
دانلود تحقیق مورچگان 10 ص
دانلود تحقیق موقعیت نفت و گاز كشور در بازارهای نفت و گاز جهان 106 ص
دانلود تحقیق میراث زن وشوهر 19 ص
دانلود تحقیق میزان مصرف شیر 102 ص
دانلود تحقیق میزان سازی تنظیم كننده های ولتاژ ژنراتورهای سنكرون با به كارگیری مدل ژنراتور درون خطی on-line ge