لغات مشابه
Roam : پرسه زدن

roam : پرسه زدن

roaming : پرسه

roan : تيماج , سرخ تيره , زرپور

roan horse : اسب قزل

roar : غرش , غرش کردن , غريو , نعره , غريدن , خروشان کردن , خروشيدن

roarer : غرش کننده

roaring : خروش , خروشان

roast : بريان کردن , بريان شدن , برشتن , سرخ کردن , کباب کردن , برشته کردن , برشته شدن

roast beef : گوشت گاوکباب شده

roasted : برشته

roasted meat : متنجن

roasted pluck : جغور بغور

roaster : سرخ کننده

roasting furnace : معمارى : کوره فلکه

roasting jack : سيخ کباب گردنده

roasting reaction method : علوم مهندسى : روش واکنش تشويه اى

rob : دستبرد زدن , لخت کردن

Rob Frazer : راب فريزر

Rob Malley : راب مالي

Robab : رباب

Robabeh : ربابه

robatsch defence : ورزش : دفاع روباتش

robbed : غارت زده

robber : رباينده , چپاولگر , غارتگر

robbery : دزدي , غارتگري

robe : حله , خرقه

robe de chambre : لباس خانه ،لباس توى خانه

robed in bleck : سياه پوش ،سياه پوشيده

robert : وابرت ،پاسبان

Robert Fitz Patrick : روبرت فيتس پاتريک

Robert Thomas Hunter : رابرت تاماس هانتر

Roberto : روبوت

Roberto Kalti Tornio : روبرتو کالتي ترونيو

Robertson : رابرتسون

robin : (ج.ش ).سينه سرخ

Robin Cook : رابين کوک

robin goodfellow : (در افسانه انگليسى )روح خبيث ،جن

robin hood : (درافسانه هاى قرون وسطى )رابين هود ياغى جنگل نشين و جوانمرد انگليسى ،حامى ضعفا

robin redbreast : (ج.ش ).سينه سرخ اروپاپى و امريکايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: