لغات مشابه
romanian : زبان روماني

romanic : زبان رومي

romanism : معتقدات کاتوليکي

romanist : کاتوليک ،عضو کليساى رم

romanize : کاتوليک مسلک کردن

romantic : غير ممکن , خيالپرست

romanticism : خيالپرستي

romanticist : هنرمند رومانتيک

romanticization : خيالبافى

romanticize : بصورت خيالى دراوردن ،داستان خيالى نوشتن

romany : زبان کوليها

Rome : رم , روم

romih variation : ورزش : وارياسيون رومى دردفاع شبه مران

romish : رومى وار،کاتوليکى

Rommel : رومل

romp : سر وصدا

romper : ادم پر سر و صدا و جيغ و داد کن ،رولباسى بچگانه

rompers : رو لباسى بچگانه

rompish : مايل به بازى کردن با جيغ و داد و دنبال هم دويدن

romulus : (افسانه )رمولوس برادر رموس نخستين پادشاه بنياد گذار داستانى شهر روم

rondeau : غزل تهليل دار ده بيتى يا 13 بيتى دو قافيه اى

rondel : )rondelle(دايره ،جسم مدور،سنگهاى قيمتى مدور زينتى

rondelet : غزل تهليل دار دو قافيه هفت بندى

rondelle : )rondel(دايره ،جسم مدور،سنگهاى قيمتى مدور زينتى

rondure : گردى ،چيز گرد،گوشتالويى ،چاقى ،تپلى

rontgen : نام فيزيکدان نامى المان که پرتو مجهول را پيدا کرد

rontgen rays : پرتو مجهول ،پرتوX

rontgenogram : عکسى که با پرتو مجهول بردارند

ronyon : ادم جرب دار

rood : چليپا،صليب ،مقياس سطحى معادل يک چهارم جريب ،مقياس طولى که درانگلستان 7 الى 8 يارد است

roof : تاق , طاق , بام , پشت بام , سقف دار کردن , طاق زدن

roof area : معمارى : سطح بام

roof beam : معمارى : تير سقف

roof boarding : معمارى : سطح توفال کوبى شده يا تخته کوبى شده زير پوشش بام

roof garden : تفريح گاه بالاى بام

roof ladder : معمارى : نردبان سقف

roof light clerestory : معمارى : نورگير سقف

roof line : معمارى : سفال

roof of the mouth : کام ،سقف دهن ،سنق ،مذاق

roof tree : کش بالاى شيروانى ،کش ،ديرک افقى چادر

roof truss carpenter : معمارى : خرپاکوب

roof trusses : خرپاهاى شيروانى

roofed : سقف دار , مسقف

roofer : سقف ساز

roofing : سقف سازي

roofing material : علوم مهندسى : مواد روکش دار سقف

roofing sheet : علوم مهندسى : ورق روکش سقف

roofing thatch : معمارى : کاه يا کلش سقف

roofing tile : سوفال

roofing=roofcovering : معمارى : پوشش بام

roofless : بي سقف

rook : رخ , شاهرخ

rooker : چوب زيرگهواره ،روروه ،غلتانک ،قيد،لاوک خاک شويى ،يکجورکفش يخ بازى

rookery : زادگاه زاغ ها و پرندگان مشابه ،جاى شلوغ

rookie : نپخته

rooklet : بچه کلاغ

rooky : تازه کار

room : مسکن گزيدن , اتاق , اطاق , جا , يورت

room lighting : علوم مهندسى : روشنايى اطاق

room mate : هم اتاق

room no 3 : اطاق شماره3

roomer : مستاجر،مسافر

roomette : اتاقک يا کوپه يک نفرى ترن

roomful : جادار،بقدر يک اتاق پر

roominess : جا ( دارى) ،وسعت ،فضا

rooming house : خانه داراى اپارتمان و اتاقهاى مبله کرايه اى

roommate : هم اتاقي , هماتاق

roomy : جادار , جا دار

roorbach : نشر اکاذيب

roorback : نشر اکاذيب

roost : منزل کرن , بيتوته کردن , نشيمنگاه پرنده , لانه مرغ

rooster : (امر ).خروس ،جوجه خروس ،ادم ستيزه جو

root : جرثومه , ريشه , سنخ

root and branch : ازريشه ،اساسا،کاملا

root and seed : قانون ـ فقه : اصله و حبه

root beer : مشروب شيرين معطر با ريشه گياه

root circle : علوم مهندسى : دوره پاى دندانه

root crop : (گ.ش ).محصولات داراى ريشه هاى خوراکى( مثل هويج و شلغم و ترب و غيره)

root graft : (گ.ش ).پيوند ريشه اى

root mean square : علوم هوايى : ريشه دوم ميانگين حسابى توانهاى دوم همه مقادير ممکن يک تابع

root mean square error : شيمى : جذر ميانگين مجذور خطا

root mean square velocity : شيمى : جذر ميانگين مجذور سرعت

root name : کامپيوتر : نام اصلى

root of the weld : علوم مهندسى : ريشه جوش

root out : )root up(ريشه کن کردن

root section : علوم هوايى : مقطع ريشه

root up : )root out(ريشه کن کردن

root valve : علوم نظامى : شير اصلى

rootage : ريشه بندي , مجموع ريشه ها

rooted : ريشه دار،ريشه کرده

rooter : زمين کن ،ريشه کننده

rootery : توده ريشه وکنده درخت درباغها که درخت روى ان ميکارند

rooting : معمارى : شيارزنى

rooting reflex : روانشناسى : بازتاب گونه

rootle : پوز بزمين زدن ،زمين راباپوزکندن ،برگرداندن

rootless : بى ريشه ،بى اصل ،بى اساس

rootlet : ريشهچه , ريشه فرعي

roots : ریشه

roots and branches : اصول وفروع

rootstock : (گ.ش ).ساقه زير زمينى ،(مج ).اصل ،منبع

rooty : ريشهاي , ريشهدار , شبيه ريشه

rooty of sand : چيز ناپايدار يا بى اساس

rope : حبل , رشا , طناب , ريسمان , خطام , بند , رسن

rope chaff : علوم نظامى : وسايل توليد پارازيت در دستگاه رادار که با طناب سيمى درست مى شود

rope collar : علوم دريايى : بست يقه

rope ladder : نردبان طنابى

rope maker : طناب ساز،شالنگى

rope walking : بند بازي

ropedancer : ريسمان باز

ropelike : طنابي

ropemaker : شالنگي

ropemaking : طناب سازي , ريسمان بافي

ropemanship : مهارت دربندبازى يا بالارفتن از طناب

roper : طناب باف , طنابدار

ropery : طناب بازي , طناب بافي

ropewaker : طناب باز

ropewalk : کارخانه طناب سازى

ropewalker : بندباز , طناب باز

ropewalking : طناب بازي

ropeway : طنابراه , سيمنقاله

ropiness : چسبناکى ،طناب نمائى

ropy : طنابى شکل

ropy lava : معمارى : گدازه ريسمانى

rorschach category : روانشناسى : مقوله رورشاخ

rorschach determinant : روانشناسى : تعيين کننده رورشاخ

rorschach inkblot test : روانشناسى : ازمون لکه هاى جوهر رورشاخ

rorschach test : روانشناسى : ازمون رورشاخ

rosace : گل وبته

rosacean : گل سرخى ،وابسته به تيره گل سرخ

rosaceous : (گ.ش).از خانواده گل سرخ ،شبيه گل سرخ

rosacex : گل سرخيان ،تيره گل سرخ

Rosalin : روزالين

rosalind : نجوم : روزاليند

rosarian : پرورش دهنده گل سرخ ،اهل تسبيح

rosarium : باغ گل( سرخ) ،گلستان

rosary : تسبيح

rose : (گ.ش ).گل سرخ ،رنگ گلى ،سرخ کردن

rose bay : خر زهره ،گل معين التجارى

rose bud : غنچه گل سرخ ،دخترزيبا،غنچه اى

rose chafer : (ج.ش ).سوسک علفخوار،سوسک تغذيه کننده از گل سرخ

rose cheeked : گلعذار،گلچهره

rose colored : گلى ،گلگون

rose cut : داراى تراش فلامک

rose diamond : الماس فلامک

rose fever : تب بهاره

rose gall : برامدگى در درخت نسترن که انرا حشره ويژه اى فراهم مى ورد

rose garden : گلستان , گلزار

rose leaf : برگ گل( سرخ)

rose leaves : گلپر

rose lipped : ياقوت لب ،داراى لب هاى گلگون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری