لغات مشابه
salaried : کارمند حقوق بگير،داراى حقوق

salaried director : قانون ـ فقه : مدير موظف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: