لغات مشابه
samisch variation : ورزش : وارياسيون زميش در دفاع هندى شاه در دفاع نيمزو هندى شطرنج

samite : جامه زربفت , پارچه زري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: