لغات مشابه
Sohrab : سهراب

soi disant : بگفته خود،خود ساخته

soil : چرک شدن , خاکي کردن , پليد کردن , تراب , ثرا , ثري , خاک

soil additives : معمارى : کود

soil cement : معمارى : خاک سيمان

soil cement lining : معمارى : پوشش با خاک و سيمان

soil class : معمارى : طبقه بندى خاک

soil conservation : حفاظت خاک ،مهيا کردن خاک براى محصول بخصوصى

soil consistence : معمارى : پايدارى خاک

soil consolidation : معمارى : متراکم کردن خاک

soil erosion : معمارى : فرسايش خاک

soil for filling up : معمارى : خاک براى خاکريزى

soil horizon : معمارى : لايه خاک

soil improvement : معمارى : بهتر کردن جنس زمين براى بارگذارى

soil mechanics : معمارى : مکانيک خاک

soil mechanism : علوم مهندسى : مکانيک خاک

soil moisture : معمارى : رطوبت خاک

soil morphology : معمارى : شکل ظاهرى خاک

soil pipe : لوله فاضل اب مستراح

soil resistivity test : ازمودن زنگزدگى فلز،(در اثر تماس با خاک)

soil saving dam : معمارى : سد محافظ خاک

soil science : خاک شناسي

soil separates : معمارى : اجزاء بافت خاک

soil shear strength : علوم نظامى : قدرت مقاومت خاک در مقابل گلوله يا نفوذ ان

soil sterilization : معمارى : سترون کردن خاک

soil strain : معمارى : فشار زمين

soil structure : معمارى : ساختمان خاک

soil texture : معمارى : بافت خاک

soilage : علف تازه , علوفه حيوانات

soild angle : شيمى : زاويه فضايى

soild solution : شيمى : محلول جامد

soild state : شيمى : حالت جامد

soiled : خاکي , چرکين

soilless : بدون خاک

soilure : چرک ،کثافت ه ،لکه ،الوده سازى

soiothfast : قابل اعتماد

soiree : (فرانسه )مهمانى شب ،شب نشينى

soit fait comme il est desire : قانون ـ فقه : بگذار ان چنان که مى خواهد باشد

soiuth ward : متمايل بجنوب

soiuthern cross : (نج ).صليب جنوب ،چهار ستاره درخشان نيمکره جنوبى

soiuthpaw : چپ دست

sojoiurn : اقامت موقتى ،موقتا اقامت کردن

sojourn : موقتا اقامت کردن

sojourner : ساکن موقتى ،ادم سيار

sokeman : (حق -.قديم انگليس )فرد ساکن حوضه قضايى لرد يا امير

sokuto : ورزش : لبه پا

sol : زر،طلا،الهه خورشيد

sol fa : (مو ).نت خوانى ،سولفش ،سرودن ترانه با نت

sol state : شيمى : حالت سولى

solace : مايه تسلي

solacement : تسليت ،تسلى

solacer : تسليت دهنده

solan( goose) : قاز درياى شمالى

solanum : (گ.ش ).تاجريزى

solar : شمسي , برجي , آفتابي , خورشيدي

solar battery : (برق )باطرى افتابى

solar cell : پيل آفتابي

solar flash : جرقه خورشيدي

solar flux : زيست شناسى : شار خورشيدى

solar house : گلخانه شيشه اى

solar month : ماه خورشيدى

solar or astronomical d. : روز خورشيدى ،روز عرفى

solar orientation : معمارى : تعيين موقعيت نسبت به افتاب

solar plexus : ورزش : شبکه عصبى ناحيه زير معده

solar propulsion : علوم هوايى : پيشرانه خورشيدى

solar radiation pressure : نجوم : فشار تشعشعى خورشيغ

solar system : منظومه شمسي , منذومه شمسي

solar system planets : نجوم : سياره هاى منظومه خورشيدى

solar year : شمسي

solarism : (عقيده به ) افسانه هاى افتاب

solarium : ساعت آفتابي

solarization : تابش افتاب

solarize : زياد در افتاب ماندن وخراب شدن ،استفاده کردن از نور افتاب ،درمعرض افتاب قراردادن

solate : (ش ).بصورت محلول دراوردن

solationist : کناره جو

sold : آب شده

sold by the piece : عددي

soldan : )=sultan(سلطان ،امير

solder : لحيم کردن , لحيم

solderable : علوم مهندسى : قابل لحيم کارى

soldere : لحيم گر

solderer : لحيم گر

soldering : لحيم گري

soldering copper : علوم مهندسى : مس سر هويه

soldering fluid : علوم مهندسى : مايع لحيم کارى

soldering lug : الکترونيک : بالشتک سيم

soldering torch : معمارى : پستانک لحيمکارى

soldieing : سربازى

soldier : سرباز , سربازي کردن , مجاهد , نظامي , سپاهي

soldier of fortune : سرباز جوياى نام وثروت

soldiering : زندگي سربازي

soldierlike : سربازمنش ،دلير،شجاع ،درخورسرباز( ى)

soldierliness : سربازى ،دليرى

soldierly : سربازوار،دليرانه

soldiers : عساکر

soldiery : سربازى ،نيروى نظامى ،يک دسته سرباز

soldring iron : هويه لحيم کارى

sole : حلوا ماهي , تخت کفش , کف پا

sole a for iran : تنهانماينده براى ايران ،نماينده انحصارى براى ايران

sole argument : يگانه دليل ،تنها دليل ،دليل منحصربفرد

sole distributor contract : بازرگانى : قرارداد توزيع انحصارى

sole inheritance : حصر وراثت

sole kick : ورزش : ضربه با کف پا

sole offspring : قانون ـ فقه : فرزند منحصر بفرد

sole owner : قانون ـ فقه : مالک منحصر

sole representative : قانون ـ فقه : نماينده منحصر بفرد

sole right : بازرگانى : حق انحصارى

sole selling right : بازرگانى : حقوق فروش انحصارى

sole speaker : متکلم وحده

sole speaking : متکلم وحده

solecism : غلط اصطلاحي

solecistic : داراى غلط دستورى

solely : فقط،منحصرا،بتنهايى

solemn : سنگين , موقرانه , باتشريفات , موقر

solemn malediction : قانون ـ فقه : لعان

solemnify : موقر ساختن ،جدى گرفتن

solemnity : مراسم سنگين

solemnization : رسميت ،وقار

solemnize : باتشريفات انجام دادن

solemnly : بسنگينى ،رسما"،موقرانه ،با ائين و تشريفات

solemnness : متانت ،وقار

soleness : تنهايى ،انفراد

solenoglyph : (ج.ش ).مار تيز دندان از نژاد افعى

solenoid ammeter : الکترونيک : امپرسنج سولنئيدى

solenoid core : الکترونيک : هسته سولنئيد

solenoid switch : علوم مهندسى : کليد مغناطيسى

solenoid valve : علوم مهندسى : سوپاپ مغناطيسى

solenoid controlled valve : علوم مهندسى : سوپاپ الکترومغناطيسى

solenoidal field : الکترونيک : ميدان سولنئيدى

soleplate : ورزش : صفحه زير کفش اسکى

soleprint : اثر کف پا( مثل اثر انگشت)،انگشت نگارى از پا

solfatara : ناحيه اتش فشانى که گازهاى گوگردى از ان متصاعد ميشود

solfege : ()solfeggio(مو ).نت خوانى ،سولفش خوانى

solfeggio : ()solfege(مو ).نت خوانى ،سولفش خوانى

solgel : نيمى مايع ونيمى ژلاتينى

soli : (صورت جمع کلمه)solo ،تک نوازان ،تنها خوانان

solicitant : متقاضى ،تشجيع کننده

soliciting : خواستاري

solicitor : خواهنده

solicitor general : معاون دادستان

solicitorship : نمايندگى ،فروشندگى ،اصلاح فيما بين

solicitous : مشتاق ،ارزومند،مايل ،نگران ،دلواپس

solicitous to go : مشتاق رفتن ،مايل به رفتن

solicitude : نگرانى ،پروا،انديشه ،اشتياق ،دقت زياد

solid : استوار , دج , متقن , ماده جامد , محکم , سه بعدي , قابل اطمينان , توپر , صلب , پابرجا , متقنه

solid body : جماد

solid color : معمارى : رنگ يکدست

solid dike : معمارى : اب بند

solid door : معمارى : لنگه در توپر

solid floor : معمارى : کف زير بر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکت ها
مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مناطق آزاد تجاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های کیفیت خدمات
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام تصمیم گیری و سطح نوآوری و خلاقیت سازمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری سازمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتری و کیفیت خدمات
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش چندگانه و تفکر انتقادی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و اثر بخشی سازمانی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری اطلاعات وسبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا
مبانی نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آمیخته های بازاریابی سبز
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهروری و اثر بخشی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک برند
پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) دکتر علی رضائیان
جزوه آموزشی کاربردی نحوه استفاده و آشنایی با PLC خانواده زیمنس و نرم افزار مربوطه تحت عنوان Simatic ‏S7‏ ‎Siemens Industrial Automation