لغات مشابه
soothe : دل بدست آوردن , استمالت کردن

Soothe : آرام کردن ، تسکین دادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: