لغات مشابه
Talent : استعداد

talent : موهبت , خوش طبعي , گنجايش , ذوق , درون داشت , استعداد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: