لغات مشابه
talent : موهبت , خوش طبعي , گنجايش , ذوق , درون داشت , استعداد

Talent : استعداد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: