لغات مشابه
tolaugh.atany thing : بچيزى خنديدن ،استهزاکردن ،مسخره کردن ،لبخند زدن

tolay street on : اهميت دادن ،تاکيد کردن ،با تکيه تلفظ کردن

tolbooth : گيشه دريافت عوارض راه ،نواقل ،زندان ،تالار( پذيرايى)

told : (زمان ماضى واسم مفعول فعل)tell ،گفته شده

tole : حلبى منقوش وجلادار

toledo : شهر تولدو،شمشير ابدار مصنوع تولدو

tolerability : قابليت پذيرش

tolerable : قابل تحمل , تحمل پذير

tolerably : بطور قابل تحمل ،بطور ميانه

tolerance : صبر , طاقت , تحمل , بردباري , توش

tolerance dose : علوم نظامى : دوز دريافتى قابل استقامت از تشعشعات اتمى

tolerance limit : شيمى : خطاى مجاز

tolerant : صبور , مدارا آميز , شکيبا , اغماض کننده , بردبار , بامدارا , شخص متحمل , آزادمنش

tolerantly : مدارا آميز , اغماض کننده , بامدارا , شخص متحمل

tolerate : تحمل کردن , تاب آوردن , بردباري کردن

toleration : آزادمنشي , مدارا

tolerator : تحمل کننده ،اغماض کننده

toll : حق العبور , باج

toll bar : زنجير( راهدارى)

toll call : (ز.ع -.امر ).مخابره تلفنى خارج شهرى

toll charge : معمارى : باج

toll exchange : علوم مهندسى : مرکز تلفن

toll house : راهدار خانه ،جايگاه ،مامور زنجير

toll rest : علوم مهندسى : ابزارگاه

toll steel : علوم مهندسى : فولاد ابزار

toll thorough : قانون ـ فقه : وجهى که بابت گذشتن از معابر عمومى يا شاهراهها پرداخت مى شود

toll traverse : قانون ـ فقه : وجهى که براى عبور از املاک خصوصى پرداخت مى شود

tollable : باج بردار،باج بده

tollbooth : نواقل

tolled : قانون ـ فقه : حق عبور يا حق ارتفاق ساقط شده در اثر مرور زمان

tollgate : باجگاه , باجداري

tollman : راهدار

tollway : باجراه

toluylene : شيمى : تولوييلن

tom : گربه نر , جنس نر

Tom Blaker : تام بليکر

tom cat : گربه نر

tom collins : نوعى مشروب الکلى مرکب از جين واب وغيره

Tom Ridge : تام ريج

tom thumb : شخص کوتوله ،شخص بى اهميت

tom tom : طبل سرخ پوستان ،کوس ،طبل زدن

tomahawk : با تبر زين زدن ،تبرزين

tomall(e)y : جگر خرچنگ

Toman : تومن

tomato : گوجه فرنگي , گوجهفرنگي

tomato sauce : رب

tomŠdickŠ& harry : على ونقى وحسن ،زيدوعمر

tomb : آرامگاه , دخمه , گور , قبر , مرقد , مقبرهاي , ضريح , مقبره , مغاک , مزار , لحد

tombac : فلز زرورق

tombestone : معمارى : سنگ قبر

tombless : بي آرامگاه , گورگم

tombola : نوعى قمار شبيه لوتو

tomboy : دختر پسروار

tomboyish : (دختر )مثل پسرها

tome : جلد بزرگ , کتاب قطور

tomentose : کرک دار،پرزدار

tomentulose : کرکى ،پرزدار

tomentum : کرک

tomfool : ادم نادان ،احمق ،بليد،دلقک ،لوده

tommy : تامي , توماس

tommy atkins : سرباز انگليسى

tommy gun : مسلسل دستى

tommy shop : دکان خواربارفروشى يانانوايى

tommyrot : حماقت محض ،بلاهت

tomography : فن تشخيص امراض از روى عکسبردارى با اشعه مجهول ،پرتونگارى مقطعى

tomorrow : فردا

tomorrow night : فردا شب

tomorrow week : هشت روز ديگر

tomtit : (ج.ش ).سينه سرخ جنگلى

tomtom : کوس هندى ،طبل هندى ،کوس زدن

ton : تن

tonal : مربوطه به اهنگ صدا

tonal scale : روانشناسى : مقياس صوتى

tonal volume : روانشناسى : بلندى صوت

tone : آهنگ داشتن , درجه صدا , لحن , نوا

tone (to) : معمارى : برنگ مطلوب در اوردن

tone and semitone : پرده ونيم پرده

tone arm : (در گرامافون )الت سوزن نگهدار گرامافون

tone control : الکترونيک : پيچ اهنگ

tone deaf : فاقد حساسيت نسبت به اهنگ موسيقى

tone deafness : روانشناسى : کرى بسامدى

tone dialing : شماره گيرى اهنگى

tone language : زبانهاى اهنگى( مثل چينى که تغيير اهنگ وطرز تلفظ کلمه معنى ان را تغيير ميدهد)

tone poem : شعر سمفونى ،شعر متشابه التلفظ،شعر داراى ترادف

toneless : بي آهنگ

toneme : کلمه متشابه ،لفظى که در السنه اهنگى تلفظ خاصى داشته باشد

tonemic : داراى تلفظ مشابه

toner cartridge : کامپيوتر : کارتريج جوهر

tonetic : مبحث مترادفات ومتشابهات زبان

tong : طنين انداز

tonga : تانگا درشکه هندى

tongs : انبر

tongu praxia : روانشناسى : کنش پريشى زبانى

tongue : زبان , زبون , شاهين ترازو , لسان

tongue lash : فحش کاري

tongue tie : لکنت زبان

tongue tied : زبان بسته ،گنگ

tongue twister : کلمه يا عبارت داراى تلفظ دشوار

tongue width : علوم نظامى : عرض دهانه وسيله يا ابزار

tongue lash : زخم زبان زدن

tongue tie : زبان گرفتگى

tongueless : بى زبان ،گنگ

tonguelike : زبان مانند

tonic : نيروبخش ،مقوى ،صدايى ،اهنگى

tonic accent : تيکه صدا

tonic immobility : روانشناسى : خشک زدگى

tonic medicine : داروى نيرو بخش يامقوى

tonicity : نيروي ارتجاعي

tonight : امشب

tonnage : تن شماري , بر حسب شماره تن

tonnage rent : قانون ـ فقه : حق امتيازى که از مواد استخراجى معدن به نسبت هر تن وصول مى شود

tonner : کشتى داراى تعداد معينى ظرفيت ،کاميون داراى ظرفيت معينى

tonometer : دانگ سنج ،دستگاه اندازه گيرى فشار وکشش

tonometry : دانگ سنج

tons upon tons of powder : تن هاباروت ،خروارهاباروت

tons of paper : خروارها کاغذ

tonsi : بادامه

tonsil : بادامک , لوزه

tonsillar : شبيه لوزتين

tonsillectomy : (طب )در اوردن لوزتين بوسيله عمل جراحى ،عمل لوزه

tonsillotomy : برش وقطع لوزه

tonsorial : وابسته به سلمانى ،دلاکى

tonsure : سر تراشيده

tontine : قانون ـ فقه : تاسيس خاصى که به موجب ان عده اى مشترکا "پول قرض مى دهند با اين شرط که بهره ان مرتبا "و با اقساط معين بين ان ها تقسيم شود و با مرگ هر يک از ايشان سهم ديگران از بهره بيشتر شود تا انجا که اخرين فرد زنده کل بهره را دريافت کند

tonus : تنوس

Tony Blair : توني بلر

Tony Hall : توني هال

too : هم , نيز , همچنين

too good to be true : آش دهن سوز

too many : زياد

too many cooks spoil the broth : ماما که دوتاشدسربچه کج درميايد،اشپزکه دوتاشدغذاياشورميشوديابى نمک

too much : زياد

too much of a good thing : غير قابل تحمل ،تحمل ناپذير

too much rain : باران بيش ازاندازه

took : زمان گذشته فعلtake

tool : وسيله , آلت , دست ابزار

tool box : علوم مهندسى : جعبه ابزار

tool edge : معمارى : پخ

tool holder : علوم مهندسى : ابزار گير

tool kit : علوم نظامى : جعبه ابزار

tool of the plasterer : معمارى : افزار گچبرى

tool of the stonecutter : معمارى : افزار سنگتراشى

tool sharpener : ابزار چاق کن

tool steels : علوم مهندسى : فولادهاى ابزارى

tool making : روانشناسى : ابزارسازى

toolbox : جعبه ابزار

toolhead : ابزار نگهدار اتومبيل

toolhouse : ابزارخانه , انبار ابزار

tooling : شکل دهى ،تجهيز

toolkit software : کامپيوتر : بسته نرم افزارى که به شخص امکان توسعه کاربردهاى خاص خود را بسيار ساده تر از حالتى که شخصا "تمام يک برنامه را مى نويسد فراهم مى اورد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری