لغات مشابه
tung oil : علوم مهندسى : روغن چرب

tungar tube : الکترونيک : لامپ تانگار

tungstan carbide : ماده تونگستن کاربيد،(ماده داخلى گلوله هاى ثاقب)

tungsten : تنگستن

tungsten filament : الکترونيک : افروزه تنگستنى

tungsten steel : الکترونيک : فولاد تنگستن دار

tungstic : داراى تنگستن

tunic : نيام ،(روم قديم )پيراهن بى استين يا با استين که مرد وزن ميپوشيده اند،بلوزيا کت کوتاه کمربند دار،کت کوتاه سربازان انگليس ،پوشش

tunica : غشاء پوششى ،نام قبيله اى از سرخ پوستان امريکا

tunicate : )tunicated(نيام دار،پوشش دار،پيراهن پوش ،جانور نيام دار

tunicated : )tunicate(نيام دار،پوشش دار،پيراهن پوش ،جانور نيام دار

tunicle : لباس کوتاه

tuning coil : الکترونيک : پيچک ميزان ساز

tuning eye : الکترونيک : چشم ميزان نما

tuning hammer : کليد کوک پيانو

tuning indicator : الکترونيک : ميزان نما

tuning meter : الکترونيک : ميزان سنج

tuning pipe : ناى مخصوص کوک وميزان کردن بعضى الات موسيقى

tuning fork : دوشاخه ،دياپازن

Tunisia : تونس

tunnage : قانون ـ فقه : tonnage

tunnel : زيرنقب , تونل ساختن , تونل , زيرنقب زدن , سوراخ کوه , نقب راه

tunnel kiln : معمارى : کوره تونلى

tunnel vision : روانشناسى : بينايى کانونى

tunneling process : شيمى : فرايند تونل زنى

tunny : (ج.ش ).هر نوع ماهى اسقومرى اقيانوسى

tunr : ساز کوک کن

tup : شاخ قوچ ،سندان ،چکش ،شاخ زدن ،جفت گيرى کردن

tuple : چند تايى

tuppence : دوپني

tuque : کلاه بافته پشمى زمستانى

Turaj : تورج

Turan : توران

turanian : توراني

turbalence : اشوبناکى ،اغتشاش ،شورش ،ياغى گرى

turban : دستار , عمامه , عصابه

turbary : قانون ـ فقه : حق برداشتن خاک از زمين غير

turbid : درهم وبرهم , کدر

turbidimeter : شيمى : کدرى سنج

turbidimetric analysis : شيمى : کدرى سنجى

turbidity : گل آلودي , مه آلودي

turbidness : تيرگى ،درهم برهمى

turbih : تربد

turbin casing : علوم مهندسى : بدنه توربين

turbin stator : علوم هوايى : استاتور توربين

turbinal : (ج.ش -.تش ).پيچى شکل ،فرفره اى

turbinate : فرفرهاي

turbine : توربين

turbine disc : علوم هوايى : ديسک توربين

turbine governor : علوم مهندسى : تنظيم کننده توربين

turbine nozzle : علوم مهندسى : شيپوره توربين

turbine pump : عمران : پمپ توربينى

turbine rotor : علوم هوايى : رتور توربين

turbine stage : علوم هوايى : طبقه توربين

turbine vane : علوم هوايى : تيغه توربين

turbine wheel : علوم هوايى : چرخ توربين

turbo compressor : معمارى : کمپرسور دورانى

turbo porolog : کامپيوتر : POROLOبراى استفاده روى کامپيوتر شخصى

turbo generator : علوم مهندسى : توربو ژنراتور

turbo pump : علوم مهندسى : توربو پمپ

turbocar : اتومبيل توربين دار

turbogenerator : دستگاه مولد برق داراى توربين

turbojet : جت توربيني

turbojet engine : موتور هواپيماى داراى توربين جت

turbolence chamber : علوم مهندسى : اطاق جريان گردابى

turboprop jet engine : موتور جت مجهز به موتور توربين

turbopump : علوم هوايى : پمشى که توسط توربينى که بوسيله گازهاى حاصل از سوختن سوختهاى راکت به چرخش درامده به حرکت در مى ايد

turboramjet : علوم هوايى : ترکيبى از توربوجت و رم جت

turborocket : علوم هوايى : ترکيبات گوناگونى از توربين گاز و راکت در يک موتور

turboshaft : علوم هوايى : توربين گاز براى دادن قدرت به شفت

turbostarter : علوم هوايى : استارتر موتوراصلى که توسط توربينى ميچرخد که خود توسط خروج گاز به حرکت درامده

turbosupercharger : علوم هوايى : سوپر شارژى در موتورهاى پيستونى که توسط توربينى در مسير گازهاى خروجى کار ميکند

turbot : (ج.ش ).سپر ماهى ،ماهى پهن خوراکى

turbulance : علوم هوايى : اشفتگى

turbulant : علوم هوايى : اشفته

turbulator : اسباب مخصوص بهم زدن مايعات

turbulence : اغتشاش , تلاطم

turbulency : )turbulence(اشفتگى ،اغتشاش ،اشوب ،گردنکشى ،تلاطم

turbulent sea : درياي منقلب

turcism : کيش ترکى ،روش ترک ها

turco : ترک و...،ترکيه و...

turcoman : )turkoman(ترکمن ،ترکمنى

turd : سنده ،گه ،پشکل

tureen : ظرف سوپ خورى ،قدح سوپ خورى

turf : کلوخ چمني , باچمن پوشاندن

turf accountant : ورزش : متصدى شرطبندى

turfines : پوشيدگى از ريشه يا چمن

turfman : ورزش : صاحب اسب و علاقه مند به اسبدوانى

turfski : ورزش : اسکى کوتاه روى چمن

turfy : پوشيده از ريشه يا کلوخ چمنى

turgescence : تورم ،برامدگى ،اماس ،بادکردگى ،تکبر

turgescent : اماس کننده ،متورم ،باد کرده ،پرطمطراق

turgid : پر طمطراق

turgidity : پر طمطراقي

turgor : (گ.ش ).ورم سلولهاى زنده گياهى ،اتساع غشاء پروتوپلاسم گياهى

turing machine : ماشين تورينگ

turing this quarter : در اين سه ماهه

Turk : ترک

turk(o)man : ترکمن

Turkaman : ترکمن , ترکمني

Turkestan : ترکستان

Turkey : عثماني , بوقلمون , ترکيه

turkey bath(s) : گرمابه ،حمام شرقى

turkey corn : ذرت ،بلال

turkey poult : جوجه بوقلمون

turkey pound : ليره عثمانى ،ليره ترک

turkey red : شله

turki : )turkic(زبانهاى ترکى شامل جغتايى وعثمانى

turkic : )turki(زبانهاى ترکى شامل جغتايى وعثمانى

Turkish : عثماني , ترک , ترکي

turkish bath : گرمابه بخار،حمام( بنوعى که در ايران وترکيه مرسوم است)

Turkish delight : راحت الحلقوم

turkish p : چپق

turkish towel : حوله مخمل نما

turkism : اداب وسنن ترکى ،اصطلاحات ترکى

Turkman : ترکمان

Turkmen : تراکمه

Turkoman : ترکمن , ترکمني

turmeric : زردچوبه

turmoil : بهم خوردگي

turn : پيچ کردن , واگرديدن , پستا , پيچ خوردن , پيچ وتاب خوردن , مبدل شدن , داو , پيچاندن , چرخ زدن , پيچ دادن , بر گرداندن , مبدل کردن , نوبت , گشتن , منعطف کردن , پيچ , چرخش , چرخان , فر , چرخيدن

turn against : دشمن شدن

turn and slip : علوم نظامى : زاويه دور زدن و لغزش مسير هواپيما

turn around : دورزدن

turn around time : زمان برگشت

turn away from : رو گرداندن

turn cap : معمارى : خفه کن بخارى

turn French : فرانسوي کردن

turn in point : علوم نظامى : نقطه چرخش هواپيما از مسير تقرب در مسير تک

turn into : تبديل کردن

turn into ashes : خاکستر شدن

turn kings evidence : قانون ـ فقه : شرکاى جرم و همدستان خود را لو دادن

turn off : نقطه انحراف , خاموش کردن , نقطه تحول , محل چرخش

turn on : بجريان انداختن , روشن کردن , روشنکردن

turn on radio : راديو روشن کردن , راديو گرفتن

turn out to be a liar : دروغ در آمدن , دروغگو از آب در آمدن

turn over : وارونه کردن , واگذار کردن , تسليم کردن , عايدي فعاليت , واژگون شدگي

turn pale : رنگ باختن

turn round : چرخاندن , چرخانيدن

turn screw : اچار پيچ گوشتى ،پيچ کش

turn the mortar (to) : معمارى : مخلوط کردن ملات

turn to : بکار پرداختن , عطف توجه , روي آوردن

turn to dust : خاک شدن

turn up : رخ دادن ،ظهور،ظاهر شدن

turn upside down : واژگون شدن , زير و زبر کردن , زير و رو کردن

turn upsided down : زير پا گذاشتن

turn yellow : زرد شدن

turn over to the police : قانون ـ فقه : تحويل پليس دادن

turnable foot bridge : معمارى : پل پياده رو گردان

turnaround : کامپيوتر : برگشت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1