لغات مشابه
Yekta : يکتا

yell : نعره , عربده کردن , نعره کشيدن , نعره زدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: