لغات مشابه
yell : نعره , عربده کردن , نعره کشيدن , نعره زدن

yelling : عربده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: