لغات مشابه
a lot : بمقدار زياد , کلي , زیاد

a lot of : مقدار زيادي , بسياري , بسیاری از

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: