لغات مشابه
a section of : قشري از , یک بخش از

a while : اندکي , در حالی که

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: