لغات مشابه
abandon : ترک کردن ، رها کردن

abandon : ترک کردن ، رها کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: