لغات مشابه
abbay : رياست دير

abbe : کشيش ،راهب ،ابه ،پدر روحانى

abbess : رئيسه صومعه زنان تارک دنيا

abbey : دير،صومعه ،خانقاه ،نام کليساى وست مينستر)Westminster(

abbot : راهب بزرگ ،رئيس راهبان

abbotship : منصب رئيس دير،رياست دير

abbreviate : مخفف کردن , اقتصار کردن , مختصر کردن , کوتاه کردن، مختصر کردن، مخفف کردن، خلاصه کردن

abbreviated : کوتاه شده ،مختصر،مخفف

abbreviated letters : قانون ـ فقه : حروف مقطعه

abbreviation : علامات اختصاري , علامت اقتصاري , يجاز , اختصار , کوتاه سازی، اختصار، کوته نوشت، مخفف سازی، تلخیص، خلاصه، متن مختصر شده، ملخص

abbreviator : مختصرکننده ،خلاصه نوس پاپ

abc : کتاب الفبا , مبدا کار , (معمولا جمع) الفبا، اصول، مقدمات، مبانی، سه حرف اول الفبای انگلیسی که نماینده حروف الفبااست، الفبا، کتاب الفبا، پایه کار، مبدا کار

Abd Hoseyn : عبدحسين

Abdali : عبدعلي

Abdelaziz Hakim : عبداعزيز حکيم

abderthalden drying apparatus : شيمى : دستگاه خشک کن ابدرهالدن

Abdi : عبدي

abdicate : تفويض کردن , (از سلطنت) کناره گیری کردن، تفویض کردن، دست برداشتن، صرفنظر کردن، عاق کردن، از ارث محروم کردن، استعفا کردن یا دادن، (مسئولیت) سلب کردن، از عهده ی خود برداشتن، واگذار کردن، تفوی­ کردن، ترک گفتن، محروم کردن ازارک، کناره گیری کردن، استعفا دادن

abdication : کنارهگيري , استعفا، کناره گیری

abdicative : مايه کناره گيرى ،حاکى از کناره گيرى

abditory : عمران : انبار پنهانى

Abdol Ali : عبدالعلي

Abdol Hoseyn : عبدالحسين

Abdol Jalil : عبدالجليل

abdol karim : عبدالکريم.

Abdol Malek : عبدالملک

Abdol Mohammad : عبدالمحمد

Abdol Reza : عبدالرضا

Abdol Salam : عبدالسلام

Abdol Vahed : عبدالواحد

Abdolamir : عبدالامير

Abdolhamid : عبدالحميد

Abdolhasan : عبدالحسن

Abdolkhalegh : عبدالخالق

Abdollah : عبدالله

Abdollah Gol : عبدالله گل

Abdolmalek : عبدالملک

Abdolmehdi : عبدالمهدي

Abdolrahim : عبدالرحيم

abdolrahman : عبدالرحمان

Abdolrasul : عبدالرسول

abdomen : شکم، بطن، (مهره داران) بخش داخلی بدن از سینه تالگن خاصره

abdominal : وريدهي شکمي , بطني , ماهيان بطني , شکمی، بطنی، مربوط به شکم، وریدهای شکمی، ماهیان بطنی

abdominal endurance : ورزش : ورزشهاى تقويت عضله هاى شکم

abdominal reflex : روانشناسى : بازتاب شکمى

abdomino : اين کلمه بصورت پيشوند بکار رفته و بمعنى شکم ميباشد

abdominoscopy : معاينه شکم

abdominous : شکم گنده , دارای شکم بزرگ، شکم گنده

abduce : به يک سو کشيدن

abducens nerve : روانشناسى : عصب حرکتى خارجى چشم

abducent : از مرکز دور کننده ،(طب ) مبعد

abduct : ربودن , آدم ربایی کردن، آدم دزدیدن، (زیست شناسی) از محور بدن دور کردن، ورا بردن، جدا کردن، ربودن، دزدیدن شخص، دور کردن، ازمرکز بدن دور کردن طب

abducted : ربودهشده , (verb - transitive) ربودن، دزدیدن (شخص)، دور کردن، آدم دزدیدن، ازمرکز بدن دور کردن (پزشکی)

abductor : آدمدزد , آدمربا , ادم دزد، ادم ربا، دور کننده، طب عضله دور کننده

Abdul Ali : عبدالعلي

Abdul Azimi : عبدالعظيمي

Abdul Ghani : عبدالغني

Abdul Rashid : عبد الرشيد

Abdullah : عبدالله

abecedarian : ابجدآموز، نوآموز، مبتدی، تازه کار، ابتدایی، اولیه، آغازین، ابجدخوان

abecedarium : کتاب الفباء

abed : در بستر،در رختخواب

abel : هابيل , هابیل (فرزند آدم و حوا)، هابیل فرزند ادم ابوالبشر که برادرش قابیل یاقائن او را بقتل رسانید

abel closed tester : شيمى : دستگاه ابل

abel tree : (گ.ش )درخت سپيدار که نام لاتين ان populus alba است

abele : سپيد دار،سفيد دار

abelian group : شيمى : گروه ابلى

abelmoschus : ( )=abelmosk(گ.ش )حب المشک

abelmosk : )=abelmoschus(،)=abelmusk(،(گ.ش )حب المشک ،خطمى معطر،مشک دانه ،خطمى مخملى

abelmusk : )=abelmoschus(،)=abelmosk(،(گ.ش )حب المشک ،خطمى معطر،مشک دانه ،خطمى مخملى

abended : خاتمه يافته بطور غير عادى

aberdeen angus : گاو بى شاخ پروارى اسکاتلندى

aberdevine : (ج.ش ).سهره اروپايى)Carduelis spinus(

aberrance : انحراف ،گمراهى ،ضلالت ،کجراهى

aberrant : گمراه ،منحرف ،بيراه ،نابجا،کجراه

aberration : انحراف , گمراهي , ابیراهی، بیراهی، کج راهی، گمراهی، انحراف، کج روی، ضلالت، نابهنجاری، غیر عادی یا غیر معمول بودن، نقص، اختلال، جنون، دیوانگی، عدم انطباق کانونی، طب عدم انطباق کانونی

aberrations : عمران : ناهنجاريها

aberrometer : انحراف سنج باصره

abet : برانگيختن ،جرات دادن ،تربيت کردن ،تشويق( به عمل بد )کردن ،(حق ).معاونت کردن(درجرم)،تشويق ،تقويت ،ترغيب( به کار بد)

abetment : تقويت ،حمايت( از عمل بد)

abetter : شريک جرم ،حامى

abetter or abettor : معاون جرم ،حامى

abextra : ازخارج ،خارجى

abeyance : بي تکليفي

abeyance or adeyancy : بى تکليفى ،وقفه ،تعليق ،تعويق

abeyant : بي تکليف

abeyant abeyance : متوقف ،بى تکليف ،مسکوت عنه

abgssinian : حبشى

abhesive : شيمى : ماده ضد چسبندگى

abhide : ساکن شدن ،ماندن ،ثابت بودن ،منتظر بودن ،تحمل کردن ،سکنى کردن

abhor : تنفر داشتن از،بيم داشتن از،ترس داشتن از،ترساندن ،ترسيدن

abhorrence : تنفر،بيزارى ،انزجار،وحشت

abhorrent : متنفر،منزجر،بيمناک ،ناسازگار،مکروه ،زشت ،شنيع ،مغاير

abhorrently : با تنفر

abhorrer : تنفر کننده ،متنفر،دشمن

abidance : سکنى ،ايستادگى ،دوام ،ثبات قدم ،رفتار برطبق توافق

abide : ايستادگى کردن ،پايدارماندن ،ماندن ،ساکن شدن ،منزل کردن ،ايستادن ،منتظر شدن ،وفا کردن ،تاب اوردن

abide : تحمل کردن

abide : تحمل کردن

abide by ones word : سرقول خود ايستادن ،بر قول خود استوار بودن ،سر قول خود ايستادگى کردن

abider : ساکن ،مقيم

abiding : وفا کننده

abience : روانشناسى : محرک گريزى

abietic acid : شيمى : ابيتيک اسيد

abigail : (اسم خاص مونث )نديمه ،مستخدمه

ability : وسع , تمکن , قابليت , استطاعت , توانيي , توان

ability grouping : روانشناسى : گروهبندى بر پايه توانايى

ability test : روانشناسى : ازمون توانايى

abinitio : از اغاز

abintra : از درون

abio : کلمه ايست که بصورت پيشوند بکار رفته و بمعنى بدون زندگى و عارى از حيات است

abiogenesis : ايجاد موجود زنده از مواد بى جان ،توليد خود بخود

abiotic substance : زيست شناسى : ماده بيجان

abiotrophy : (طب )تحليل و فساد عضو بدون علت مشهود

abirritate : (طب )بى حس کردن ،از حساسيت کاستن

abject : خوار و زار

abject poverty : فقر خيلى زياد

abjection : پستى ،خوارى ،تحقير

abjectival use of a noun : استعمال اسمى به طور صفت

abjectly : به خوارى ،از روى پستى

abjectness : پستى ،خوارى

abjeure : با سوگند ترک کردن ،صرف نظر کردن از،نقض عهد کردن ،برگشتن از

abjuration : ارتداد , عهد شکني , سوگند شکني , نقض عهد

abjuratory : پيمان شکنى مبنى بر نقض عهد

abjure : رافضي شدن

abjurer or abjuror : پيمان شکن ،سوگند شکن ،ترک( عهد )کننده

abklingen : روانشناسى : محو شدن تدريجى احساس

ablactate : از شير گرفتن

ablactation : شيرواگيران

ablating material : علوم هوايى : سپر حرارتى

ablatitious : کاهنده قوه جاذبه

ablative : ازي , مفعول منه , صيغه آلت , مفعول عنه

ablator : (طب )وسيله رافع ،الت بريدن در جراحى

ablaut : تصريف کلمه ،قلب حروف هجايى( با صدا )براى صرف فعل( مانند sung و sangو)sing

ablaze : افروخته

able : قادر , ليق بودن

able seaman : علوم دريايى : مهناوى دوم

able bodied : طاقت ،توانايى

able minded : باکله

ablegate : مامور مخصوص پاپ در کشورهاى بيگانه براى دادن نشان و خلعت

ablique coordinates : علوم هوايى : دستگاه مختصات قائم

abloom : شکوفا , پر شکوفه

ablosung : روانشناسى : پيوند گسلى

abluent : شستشو دهنده ،پاک کننده

ablush : سرخ ،خجل

ablution : غسل , آبدست , وضو

ablution before prayer : دست نماز

ablution with earth : تيمم

ablutomania : روانشناسى : وسواس شستشو

ably : با توانايى ،از روى لياقت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

اصول سیستم های عامل توزیع شده
اصول طراحی صفحات وب
پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی
اصول كار و تعمیر مانیتورهای CRT
پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)
پرسشنامه احساس غربت
مقاله در مورد اطلاعات و افراد
افزایش كارآیی برنامه های وب در ASP.NET 2.0
پرسشنامه احساس مثبت به همسر
پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان
مقاله در مورد اکسل
پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)
مقاله اکسس (1)
مقاله در مورد الزامات تکنولوژی
الفبای تجارت الكترونیكی (مزایا و مدل های تجارت الكترونیك)
الگوریتم های مسیر یابی
مقاله در مورد الگوریتم های مسیریابی
الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی
الگوریتم های متراكم سازی