لغات مشابه
abbe : کشيش ،راهب ،ابه ،پدر روحانى

abbess : رئيسه صومعه زنان تارک دنيا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: