لغات مشابه
abreact : (روانکاوى )تغيير دادن عقيده شخص با تلقين

abreaction : روانشناسى : تخليه هيجانى

abreast : برابر،پهلو به پهلو

abreviation : مخفف

abridge : کوتاه کردن ،مختصر کردن

abridged : تلخيص شده , مجمل

abridgement : اقتصار

abridgment : خلاصه ،اختصار،مجمل

abriviated addressing : کامپيوتر : ادرس مختصر شده

abroach : بهم زده

Abroad : به کشور دیگر ، خارج از کشور

Abroad : ممالک بيگانه , گسترش يافته

Abroad : به کشور دیگر ، خارج از کشور

abrogable : قابل الغاء،قابل نسخ ،لغو کردنى ،منسوخ شدنى

abrogate : از ميان برده ،ملغى ،ازميان بردن ،باطل کردن ،منسوخ کردن ،لغو کردن

abrogation : الغاء،بطلان ،نسخ

abrogative : نسخ اميز،ناسخ

abrogator : ناسخ

abrubtly : تند

abrupt : ناگهان , تند

abruption : قطع ناگهانى ،انتزاع

abruptly : بي مقدمه

abruptness : تندى ،شدت لحن

abs : پيشونديست لاتينى که همان پيشوند ab ميباشد و بمعنى( دور از )و( غير از )و( از)ميباشد و قبل از حروف c و pو tباينصورت درميايد

abs key : کامپيوتر : کليدAbs

abscene act : قانون ـ فقه : فعل شنيع

abscess : آبسه , دنبل , دمل , پيله

abscind : قطع کردن

abscise : (ر ).جدا کردن طول روى محور مختصات

abscissa : بعد افقي

abscission : ريزش ،برش ،جدايى ،دريدگى ،قطع پوست و گوشت

abscond : روپنهان کردن

abscondence : گريز،روپوشى

absconder : گريزنده ،فرارى

absence : نبودن , غياب , غيبت , مغيب , فقدان , غيبي , جا خالي

absence attack : روانشناسى : حمله غياب

absence of blade : ورزش : عدم برخورد شمشيرها

absence of intention : قانون ـ فقه : فقدان قصد

absence of mind : عدم حضور ذهن

absent : غيب , غيابي , غيرموجود , غيبت کردن

absent minded : کم حافظه , بي حواس

absentee : شخص غيب , غيابي

absentee ballot : ارسال ورقه راى بطور غيابى

absentee landlord : بازرگانى : مالک غايب

absently : با پريشانى فکر

absentminded : حواسپرت

absentmindedness : حواس پرتي

absicht : روانشناسى : قصد

absinth(e) : (عرق ) افسنطين ،خارا گوش ،درمندرومى ،قورت اودى ،عرق افسنطين

absinthium : (گ.ش ).افسنتين ،افسنتين کبير

absinthol : (ش ).ماده کافورى افسنتين بفرمول)C10H16O(

absis : )=apis(مدار،پيرامون

absit omen : (سوگند ملايم )خدا نکند،چشم بد دور،مبادا

absolut majority : اکثريت مطلق

absolute : مطلق , محض , مطلقه

absolute accommodation : روانشناسى : انطباق مطلق

absolute address : نشاني مطلق

absolute alcohol : شيمى : الکل مطلق

absolute artesian well : عمران : چاه ارتزين مطلق

absolute authortity : اختيار مطلق ،اقتدار مطلق

absolute boiling point : شيمى : دماى جوش مطلق

absolute ceiling : علوم هوايى : حداکثر ارتفاع نسبت بسطح دريا که هواپيما ميتواند تحت فشار استاندارد شرواز افقى و متعادلى داشته باشد

absolute cell reference : کامپيوتر : رجوع مطلق سل

absolute champion : ورزش : قهرمان مطلق شطرنج

absolute code : کامپيوتر : برنامه نويسى مطلق

absolute configuration : شيمى : پيکر بندى مطلق

absolute coulomb : الکترونيک : کولن مطلق

absolute density : شيمى : چگالى مطلق

absolute discharge : قانون ـ فقه : ازادى مطلق

absolute drought : زيست شناسى : خشکى مطلق

absolute dry : ورزش : کاملا "خشک

absolute dud : علوم نظامى : گلوله اتمى عمل نکرده

absolute efficiency : بازرگانى : کارائى مطلق

absolute electrical units : الکترونيک : واحدهاى الکتريکى مطلق

absolute energy : شيمى : انرژى مطلق

absolute ether : شيمى : اثر مطلق

absolute ethyl alcohol : شيمى : اتيل الکل مطلق

absolute gravity : شيمى : سنگينى مطلق

absolute height : معمارى : ارتفاع نسبت به سطح دريا

absolute humidity of gas : شيمى : رطوبت مطلق گاز

absolute ignorance : جهل مرکب

absolute index of refraction : شيمى : ضريب مطلق شکست

absolute joystick : کامپيوتر : سکان هدايت مطلق

absolute judgment : روانشناسى : قضاوت مطلق

absolute liability : بازرگانى : بدهى مطلق

absolute limen : روانشناسى : استانه مطلق

absolute loader : کامپيوتر : بارکننده مطلق

absolute luminosity : نجوم : درخشندگى مطلق

absolute majority : قانون ـ فقه : اکثريت مطلق

absolute measurement : روانشناسى : اندازه گيرى مطلق

absolute methanol : شيمى : متانول مطلق

absolute monarchy : سلطنت مطلقه

absolute monopoly : بازرگانى : انحصار مطلق

absolute movement : کامپيوتر : حرکت مطلق

absolute nullity : قانون ـ فقه : بطلان مطلق

absolute permeability : الکترونيک : نفوذپذيرى مطلق

absolute pitch : روانشناسى : زير و بمى مطلق

absolute potential : شيمى : پتانسيل مطلق

absolute poverty : بازرگانى : فقر مطلق

absolute power of attorney : وکالت مطلغ

absolute price : بازرگانى : قيمت مطلق

absolute priority : بازرگانى : اولويت مطلق

absolute reaction rate : شيمى : سرعت واکنش مطلق

absolute refractive index : شيمى : ضريب شکست مطلق

absolute refractory period : روانشناسى : دوره بى پاسخى مطلق

absolute rule : حکومت مطلقه

absolute sensitivity : روانشناسى : حساسيت مطلق

absolute specific gravity : شيمى : سنگينى ويژه مطلق

absolute system of electrical units : الکترونيک : دستگاه مطلق يکانهاى الکتريکى

absolute unit : الکترونيک : واحد مطلق

absolute vacuum : علوم هوايى : خلاء مطلق

absolute value : قدر مطلق

absolute velocity : شيمى : سرعت مطلق

absolute volume : شيمى : حجم مطلق

absolute zaro : علوم هوايى : صفر مطلق

absolutely : مطلقا , مطلقاً , عليالاطلاق

absolutely unique : قانون ـ فقه : احد

absoluteness : اطلاق ،تماميت ،استبداد

absolutist : طرفدار استبداد،کسيکه معتقد به قواى نامحدود الهى است

absolutly dry : شيمى : کاملا "خشک

absolutory : بخشش اميز،امرزنده

absolvable : بخشيدنى ،امرزيدنى ،بخشش پذير،قابل عفو

absolve : اعلام بيتقصيري کردن , بري الذمه کردن

absolver : بخشاينده ،امرزنده ،غفور

absopption : جذب

absorb : مکيدن , جذب کردن , در کشيدن , مستغرق بودن , درآشا ميدن , کاملا فروبردن

absorb : جذب کردن رطوبت یا آب

absorb (to) : معمارى : جذب کردن

absorb moisture : رطوبت کشيدن

absorbant : درکش , درآشام

absorbed : مکنده , مستهلک , منجذب

absorbed light : شيمى : نور جذب شده

absorbefacient : جاذب ،توليد کننده عمل جذب

absorbency : فروبري , قابليت جذب , قدرت جذب

absorbency index : شيمى : ضريب جذب

absorbency of paper : شيمى : جذب پذيرى کاغذ

absorbent : جاذب , نشاف

absorbent chromatography : شيمى : کروماتوگرافى جذبى

absorbent filter : شيمى : صافى جذب

absorbent oil : شيمى : روغن جاذب

absorbent paper : شيمى : کاغذ خشک کن

absorber : آشامنده

absorbing : جاذب ،جالب ،دلربا،جذاب ،درکش ،دراشام

absorbing agent : شيمى : عامل جذب

absorbing column : شيمى : ستون جذب

absorbing element : شيمى : عنصر جذب

absorbing tower : شيمى : برج جذب

absorbo cel : شيمى : سلولوز فعال شده

absorpthiveness : کشندگى ،جاذبيت ،قوه جاذبه ،قوه ناشفه

absorptiometer : شيمى : جذب سنج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق آماده فلسفه قیام مختار
طرح درس چند پایه
200 سوال تستی روانشناسی تربیتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آموزش باز کردن قفل گوشی با sms
جم ساز کلش اف کلنز
دانلود مجموعه کامل فرآیند تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی
نقشه طرح جامع شهر کرمان
نکات و اصول اولیه شیت بندی دستی
اطلاعات کامل پروفیل های اشتایل در قالب اکسل
اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری (پاورپوینت)
دیاگرام بیمارستان (پاورپوینت)
دانلود مجموعه فرآیند تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
مجموعه آموزش کامل گنج یابی در ایران (پکیج جامع آموزش دفینه یابی و زیرخاکی)
تحقیق طراحی داخلی
پاورپوینت بافت فرسوده در مورد تهران
تحقیق روستا با موضوع روستا امام ده
اصول معماری پایدار و ساختمان های مدرن
پاورپوینت 20 نکته کوتاه و کاربردی دکوراسیون خانه
پاورپوینت درس زمین شناسی مهندسی