لغات مشابه
abreast : برابر،پهلو به پهلو

abreviation : مخفف

abridge : کوتاه کردن ،مختصر کردن

abridged : تلخيص شده , مجمل

abridgement : اقتصار

abridgment : خلاصه ،اختصار،مجمل

abriviated addressing : کامپيوتر : ادرس مختصر شده

abroach : بهم زده

Abroad : به کشور دیگر ، خارج از کشور

Abroad : ممالک بيگانه , گسترش يافته

Abroad : به کشور دیگر ، خارج از کشور

abrogable : قابل الغاء،قابل نسخ ،لغو کردنى ،منسوخ شدنى

abrogate : از ميان برده ،ملغى ،ازميان بردن ،باطل کردن ،منسوخ کردن ،لغو کردن

abrogation : الغاء،بطلان ،نسخ

abrogative : نسخ اميز،ناسخ

abrogator : ناسخ

abrubtly : تند

abrupt : ناگهان , تند

abruption : قطع ناگهانى ،انتزاع

abruptly : بي مقدمه

abruptness : تندى ،شدت لحن

abs : پيشونديست لاتينى که همان پيشوند ab ميباشد و بمعنى( دور از )و( غير از )و( از)ميباشد و قبل از حروف c و pو tباينصورت درميايد

abs key : کامپيوتر : کليدAbs

abscene act : قانون ـ فقه : فعل شنيع

abscess : آبسه , دنبل , دمل , پيله

abscind : قطع کردن

abscise : (ر ).جدا کردن طول روى محور مختصات

abscissa : بعد افقي

abscission : ريزش ،برش ،جدايى ،دريدگى ،قطع پوست و گوشت

abscond : روپنهان کردن

abscondence : گريز،روپوشى

absconder : گريزنده ،فرارى

absence : نبودن , غياب , غيبت , مغيب , فقدان , غيبي , جا خالي

absence attack : روانشناسى : حمله غياب

absence of blade : ورزش : عدم برخورد شمشيرها

absence of intention : قانون ـ فقه : فقدان قصد

absence of mind : عدم حضور ذهن

absent : غيب , غيابي , غيرموجود , غيبت کردن

absent minded : کم حافظه , بي حواس

absentee : شخص غيب , غيابي

absentee ballot : ارسال ورقه راى بطور غيابى

absentee landlord : بازرگانى : مالک غايب

absently : با پريشانى فکر

absentminded : حواسپرت

absentmindedness : حواس پرتي

absicht : روانشناسى : قصد

absinth(e) : (عرق ) افسنطين ،خارا گوش ،درمندرومى ،قورت اودى ،عرق افسنطين

absinthium : (گ.ش ).افسنتين ،افسنتين کبير

absinthol : (ش ).ماده کافورى افسنتين بفرمول)C10H16O(

absis : )=apis(مدار،پيرامون

absit omen : (سوگند ملايم )خدا نکند،چشم بد دور،مبادا

absolut majority : اکثريت مطلق

absolute : مطلق , محض , مطلقه

absolute accommodation : روانشناسى : انطباق مطلق

absolute address : نشاني مطلق

absolute alcohol : شيمى : الکل مطلق

absolute artesian well : عمران : چاه ارتزين مطلق

absolute authortity : اختيار مطلق ،اقتدار مطلق

absolute boiling point : شيمى : دماى جوش مطلق

absolute ceiling : علوم هوايى : حداکثر ارتفاع نسبت بسطح دريا که هواپيما ميتواند تحت فشار استاندارد شرواز افقى و متعادلى داشته باشد

absolute cell reference : کامپيوتر : رجوع مطلق سل

absolute champion : ورزش : قهرمان مطلق شطرنج

absolute code : کامپيوتر : برنامه نويسى مطلق

absolute configuration : شيمى : پيکر بندى مطلق

absolute coulomb : الکترونيک : کولن مطلق

absolute density : شيمى : چگالى مطلق

absolute discharge : قانون ـ فقه : ازادى مطلق

absolute drought : زيست شناسى : خشکى مطلق

absolute dry : ورزش : کاملا "خشک

absolute dud : علوم نظامى : گلوله اتمى عمل نکرده

absolute efficiency : بازرگانى : کارائى مطلق

absolute electrical units : الکترونيک : واحدهاى الکتريکى مطلق

absolute energy : شيمى : انرژى مطلق

absolute ether : شيمى : اثر مطلق

absolute ethyl alcohol : شيمى : اتيل الکل مطلق

absolute gravity : شيمى : سنگينى مطلق

absolute height : معمارى : ارتفاع نسبت به سطح دريا

absolute humidity of gas : شيمى : رطوبت مطلق گاز

absolute ignorance : جهل مرکب

absolute index of refraction : شيمى : ضريب مطلق شکست

absolute joystick : کامپيوتر : سکان هدايت مطلق

absolute judgment : روانشناسى : قضاوت مطلق

absolute liability : بازرگانى : بدهى مطلق

absolute limen : روانشناسى : استانه مطلق

absolute loader : کامپيوتر : بارکننده مطلق

absolute luminosity : نجوم : درخشندگى مطلق

absolute majority : قانون ـ فقه : اکثريت مطلق

absolute measurement : روانشناسى : اندازه گيرى مطلق

absolute methanol : شيمى : متانول مطلق

absolute monarchy : سلطنت مطلقه

absolute monopoly : بازرگانى : انحصار مطلق

absolute movement : کامپيوتر : حرکت مطلق

absolute nullity : قانون ـ فقه : بطلان مطلق

absolute permeability : الکترونيک : نفوذپذيرى مطلق

absolute pitch : روانشناسى : زير و بمى مطلق

absolute potential : شيمى : پتانسيل مطلق

absolute poverty : بازرگانى : فقر مطلق

absolute power of attorney : وکالت مطلغ

absolute price : بازرگانى : قيمت مطلق

absolute priority : بازرگانى : اولويت مطلق

absolute reaction rate : شيمى : سرعت واکنش مطلق

absolute refractive index : شيمى : ضريب شکست مطلق

absolute refractory period : روانشناسى : دوره بى پاسخى مطلق

absolute rule : حکومت مطلقه

absolute sensitivity : روانشناسى : حساسيت مطلق

absolute specific gravity : شيمى : سنگينى ويژه مطلق

absolute system of electrical units : الکترونيک : دستگاه مطلق يکانهاى الکتريکى

absolute unit : الکترونيک : واحد مطلق

absolute vacuum : علوم هوايى : خلاء مطلق

absolute value : قدر مطلق

absolute velocity : شيمى : سرعت مطلق

absolute volume : شيمى : حجم مطلق

absolute zaro : علوم هوايى : صفر مطلق

absolutely : مطلقا , مطلقاً , عليالاطلاق

absolutely unique : قانون ـ فقه : احد

absoluteness : اطلاق ،تماميت ،استبداد

absolutist : طرفدار استبداد،کسيکه معتقد به قواى نامحدود الهى است

absolutly dry : شيمى : کاملا "خشک

absolutory : بخشش اميز،امرزنده

absolvable : بخشيدنى ،امرزيدنى ،بخشش پذير،قابل عفو

absolve : اعلام بيتقصيري کردن , بري الذمه کردن

absolver : بخشاينده ،امرزنده ،غفور

absopption : جذب

absorb : مکيدن , جذب کردن , در کشيدن , مستغرق بودن , درآشا ميدن , کاملا فروبردن

absorb : جذب کردن رطوبت یا آب

absorb (to) : معمارى : جذب کردن

absorb moisture : رطوبت کشيدن

absorbant : درکش , درآشام

absorbed : مکنده , مستهلک , منجذب

absorbed light : شيمى : نور جذب شده

absorbefacient : جاذب ،توليد کننده عمل جذب

absorbency : فروبري , قابليت جذب , قدرت جذب

absorbency index : شيمى : ضريب جذب

absorbency of paper : شيمى : جذب پذيرى کاغذ

absorbent : جاذب , نشاف

absorbent chromatography : شيمى : کروماتوگرافى جذبى

absorbent filter : شيمى : صافى جذب

absorbent oil : شيمى : روغن جاذب

absorbent paper : شيمى : کاغذ خشک کن

absorber : آشامنده

absorbing : جاذب ،جالب ،دلربا،جذاب ،درکش ،دراشام

absorbing agent : شيمى : عامل جذب

absorbing column : شيمى : ستون جذب

absorbing element : شيمى : عنصر جذب

absorbing tower : شيمى : برج جذب

absorbo cel : شيمى : سلولوز فعال شده

absorpthiveness : کشندگى ،جاذبيت ،قوه جاذبه ،قوه ناشفه

absorptiometer : شيمى : جذب سنج

absorption : انجذاب , درآشامي , درکشي , جذب

absorption apparatus : علوم مهندسى : دستگاه جذب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت رفتار شناسی اسب
پاورپوینت عفونت بند ناف
پاورپوینت گاوهای بومی ایران و نژادهای شیری جهان
پاورپوینت نژادهای گاو گوشتی
پاورپوینت بازی های بومی و محلی كودكانه
پاورپوینت بررسی سبک اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ضرورت آموزش کارکنان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهروندی سازمانی
پاورپوینت بیش فعالی در کودکان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناختی-رفتاری و (روان نمایشگری)
پاورپوینت روان شناسی تربیتی تالیف دکتر علی اکبر سیف
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر شخصیت
پاورپوینت روان شناسی رشد 1
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناخت شخصیت
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخصهای سنجش عملکرد
پاورپوینت روان شناسی یادگیری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیر تحول مدیریت
پاورپوینت روانشناسی رشد 2
پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی 1